4.2 PT02/077 Posílení kapacity laboratoří pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti humánní medicíny a životního prostředí – Středočeský kraj

Cílem podpořeného projektu je posílení kapacity laboratoří společnosti Vidia spol. s r.o. za účelem výzkumu a vývoje v oblasti humánní medicíny a životního prostředí.

Charakteristika žadatele

Firma VIDIA, spol. s r.o. je soukromá česká biotechnologická firma, která byla založena v roce 1991 pracovníky s dlouholetými zkušenostmi ve zdravotnické výrobě. Firma má silné výzkumné a vývojové oddělení, které navíc udržuje tvořivé kontakty s Akademií věd ČR, nemocnicemi a vysokými školami. VIDIA má také laboratoř pro syntézu peptidů a konjugátů.

Společnost se dlouhodobě zabývá VaV a výrobou diagnostických souprav a dalšího vybavení pro humánní medicínu a ŽP. Jedná se o soupravy pro diagnostiku virů, infekcí, specifických protilátek, automatické otevřené ELISA systémy a další zařízení. V současné době dochází k rozšiřování VaV a výroby také do strategické oblasti ŽP s cílem vývoje ELISA souprav i screeningových testů pro vybrané polutanty (antibiotika, herbicidy, pesticidy, steroidní hormony) a možnosti degradace znečišťovatelů pomocí organických látek na snáze rozložitelné produkty.

Popis projektu

Předmětem projektu je posílení kapacity laboratoří společnosti Vidia spol. s r.o. za účelem výzkumu, vývoje (VaV) a navazující inovace produktů v oblasti humánní medicíny a životního prostředí (ŽP).

Cílem projektu je rozšíření VaV kapacit pro oblast uvedených produktů a umožnění jejich následné aplikace do výroby.

Vidia disponuje laboratořemi, nicméně pro plánované aktivity společnosti jsou jejich technická úroveň i kapacita nedostačující. Část prací se musí provádět v laboratořích výrobní sekce společnosti a to negativně ovlivňuje jak VaV, tak také výrobu.

Projekt bude umístěn ve vlastních prostorách společnosti. V rámci projektu budou pořízeny přístroje a zařízení pro laboratoře organické syntézy, tkáňových kultur a pro vývoj skreeningových testů. Dále bude pořízeno doplňující laboratorní vybavení, např. destilační přístroj, centrifuga, digestoře atp.

V rámci projektu budou vytvořena 3 nová pracovní místa ve VaV a bude realizována úzká spolupráce především s Chemickým ústavom Akadémie vied (SR) a Ústavem biochemie a mikrobiologie, VŠCHT.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacita pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení 21. 7. 2008 21. 10. 2008
Celkové způsobilé výdaje 8 584 000 Kč
Celková požadovaná dotace 6 269 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%