4.2 PT02/012 České centrum nanostrukturovaných polymerů a polymerů na bázi obnovitelných zdrojů – Pardubický kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo zřízení českého centra nanostrukturovaných polymerů a polymerů na bázi obnovitelných zdrojů.

SYNPO – foto č. 1

Charakteristika žadatele

Předkladatelem žádosti o financování projektu v rámci programu Potenciál je akciová společnost SYNPO, založená v roce 1992. Tato společnost má bohatou historii v aplikovaném a komerčně využívaném výzkumu, především v oblasti výzkumu termosetických pryskyřic, alkydů a polyesterů. Je též výrobcem nátěrových hmot pro různé specializované průmyslové aplikace, zalévacích hmot pro elektrotechniku a dodává analytické a zkušební služby ve svých akreditovaných laboratořích. Společnost spolupracuje s řadou průmyslových podniků, univerzit, výzkumných center a vědeckotechničtí pracovníci pravidelně absolvují zahraniční stáže, které jim umožňují držet krok s novými vývojovými trendy.

Popis projektu

Předmětem projektu, který byl podpořen v rámci programu POTENCIÁL, bylo zřízení „Českého centra nanostrukturovaných polymerů a polymerů na bázi obnovitelných zdrojů“ (CCNP). Podpora byla získána za účelem investic do nového vývojového centra zaměřeného na výzkum a vývoj unikátních výrobků a nano-technologií.

CCNP bylo založeno s cílem soustředit dlouholeté zkušenosti z oblasti výzkumu a vývoje nanokompozitních polymerních materiálů a polymerů na bázi obnovitelných surovin a vytvořit tak jeden z hlavních výzkumných směrů a současně nosných programů SYNPO, a.s. Propojení nanotechnologií a obnovitelných surovin je výzvou pro zvyšování potenciálu vytváření unikátních polymerních materiálů a technologií šetrnějších k životnímu prostředí.

Klíčovými aktivitami jsou zejména příprava a povrchová modifikace nanočástic podle typu pojiva, syntéza a příprava různých typů pryskyřic a hypervětvených struktur s obsahem nanočástic, ale i alternativní výrobní technologie, např. enzymatické katalýzy, které vedou k značné úspoře energie. Nově vyvíjené nanokompozitní materiály nachází uplatnění zejména ve výrobě nátěrových hmot, adheziv, termosetových i termoplastových kompozitů pro stavební, elektrotechnický, automobilový, ale i letecký průmysl.

Výsledky práce CCNP jsou zaváděny ve výrobě a díky novému přístrojovému vybavení a výzkumnému potenciálu se daří získávat nové zakázky. Příkladem mohou např. být „Contract No. ECE-B-10-537 between EADS CASA Espacio, S. L. and SYNPO, akciová společnost“, dále účast na projektu BIOCORE project, 7th FP EU, 2010-2014, ale i projekt zaměřený na medicínské aplikace, v rámci programu TIP vyhlašovatel MPO FR-TI3/521 „Technologie přípravy nových magnetických nanočástic pro diagnostiku a terapii v onkologii“. 

V současné době v CCNP pracuje pět vědeckých pracovníků a šest technických pracovníků. V rámci úzké spolupráce s Univerzitou Pardubice byli přijati tři nadějní doktorandi, kteří jsou zde zaměstnáni na částečný pracovní úvazek a zároveň pracují i na svých doktorských pracích.

Díky propojení CCNP v rámci FP EU se daří zajišťovat i účast špičkových evropských odborníků na seminářích pořádaných v SYNPO, a.s. např. „Workshop on Green Chemistry and nanotechnologies in Polymer Chemistry“,ale podnítit i zájem zahraničních doktorandů o stáž na pracovišti CCNP (Cracow University of Technology, Poland). Tím vzrůstá i prestiž Pardubického kraje. Lze předpokládat, že realizace projektu i do budoucna zajistí vytvoření dalších nových pracovních míst na úrovni vysokoškoláků, ale i technických pracovníků.  

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový Va V
Program Potenciál
Datum zahájení Datum ukončení  1. 4. 2008  15. 3. 2011
Celkové způsobilé výdaje  26 283 000 Kč
Celková požadovaná dotace  10 512 000 Kč
Míra podpory dle žádosti  40%