4.2 PT01/064 Výzkumné a technologické centrum EXBIO – Středočeský kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo vybudování nových pracovišť pro výzkumné a vývojové aktivity společnosti.

Foto č. 1

Charakteristika žadatele

Firma EXBIO Praha a.s. je výrobcem monoklonálních protilátek a dalších imunologických reagencií. Vznikla jako spin-off od Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Od začátku využívala ke své činnosti hybridomovou technologii přípravy monoklonálních protilátek a od počátků výzkum tvořil vývoj značnou část její činnosti.  Již v této době řešila firma výzkumné projekty společně s pracovišti Akademie věd. Tato spolupráce vyústila v roce 2004 k založení Společného pracoviště výzkumu a vývoje v oblasti molekulární biologie a genetiky EXBIO Praha, a.s. a ÚMG AV ČR (schváleného vedením Akademie věd ČR ). Práce tohoto pracoviště byla částečně zabezpečována ze společných projektů (projekty MŠMT EUREKA a Centra B).

Popis projektu

V oblasti dalšího rozšíření výroby nových materiálů (protilátek a rekombinantních proteinů) pro výzkum a vývoj došlo k rozšíření kapacit pro konstrukce nových hybridomů a konstruktů pro produkci rekombinantních proteinů. Toto rozšíření bylo nezbytné v návaznosti na nové výzkumné projekty podporované z národních a mezinárodních zdrojů (projekty v rámci FP6 a FP7), i na základě požadavků partnerů. Předmětem projektu byly investice do infrastruktury VaV a úhrada mzdových nákladů v režimu "de minimis."

V rámci řešeného projektu se vytvořila infrastruktura pro tyto hlavní aktivity:

a) vybudování pracoviště vývoje nových hybridomů, inovace metodik purifikace protilátek a vývoje metodik a technologií značení imunoglobulinů moderními značkami

b) vybudování pracoviště vývoje konstruktů rekombinantních proteinů a rekombinantních protilátek a technologií pro vývoj lékových forem monoklonálních protilátek

c) vybudování zcela nového pracoviště na výzkum a vývoj diagnostických souprav pro zdravotnictví. Pracoviště je zaměřené na vývoj diagnostických souprav a na koordinaci náročných klinických zkoušek nových produktů.

d) vybudování infrastruktury pro transfer poznatků.

V současnosti je projekt ukončen a na finanční kontrole OISF se administruje závěrečná ŽoPl.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení  Datum ukončení 1.11.2007 26.10.2010
Celkové způsobilé výdaje 103 833 988 Kč
Celková požadovaná dotace 64 220 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%