4.2 PT 03/038 Vývoj sušičky na bázi mikrovlnného sušení – Jihočeský kraj

Cílem podpořeného projektu byla inovace stávající sušičky, která spočívala v doplnění původního systému sušení modulem mikrovlnného sušení.

Charakteristika žadatele

Firma BIOVER, s.r.o. je společností zabývající se problematikou zpracování biomasy pro energetické účely, jako je výroba elektrické a tepelné energie nebo výroba biopaliv. Od roku 1996 se firma specializuje na dodávku technologií pro sušení biomasy. Subjekt sídlí v Českých Budějovicích, projekt byl realizován v Pořešíně nedaleko Českého Krumlova.

Co se týká konkrétních produktů, společnost vyrábí brikety ze sena a dřevěné pelety. Ve spolupráci s firmami BENEKOVterm, s.r.o. a ŽDB GROUP, a.s. (VIADRUS) dodává špičkové kotle na spalování biomasy. Firma BIOVER s.r.o. je dále ve spolupráci s obchodními partnery dodavatelem unikátního systému kogenerační výroby elektrické a tepelné energie z biomasy založeného na nízkoteplotním zplyňování biomasy a následném spalování produkovaného plynu v plynové kogenerační jednotce.

V letech 2008 - 2010 společnost vybudovala v Pořešíně energetické centrum, jehož součástí je Centrum výzkumu a vývoje technologií zpracování biomasy. Výstavba centra byla podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Popis projektu

Na základě podpořeného projektu společnost realizovala inovaci systému sušení sušičky přidáním mikrovlnného záření. Díky tomuto kroku společnost dosáhla rychlejšího prohřívání biomasy a odpařování vázané vody, čímž se výrazně zkrátila doba sušení.

Výsledkem využití mikrovlnného sušení je, že lze efektivně užívat upravenou sušičku i v případech, kdy je třeba efektivně sušit různorodé směsi biomasy, tzn. materiály s rozdílnými technickými a mechanickými vlastnostmi. Principu mikrovlnného sušení je tedy možné úspěšně využít při sušení biomasy průmyslovým charakterem. Firma BIOVER, s.r.o. zpracovává např. papírenský kal, obilnou slámu a dřevěné piliny.  Sušením směsí se původní odpad změní na využitelnou surovinu, kterou je možné po homogenizaci (slisování) do pelet nebo briket použít v energetice.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.2 Kapacity pro průmyslový VaV
Program Potenciál
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 4. 2011 30. 9. 2013
Celkové způsobilé výdaje 15 170 000
Celková požadovaná dotace 7 585 000
Míra podpory dle žádosti 50%