4.1 IN04/944 Technologický řetězec pro přípravu tlakové plynné směsi pro inertizaci potrubí - Ústecký kraj

Předmětem realizace projektu bylo pořízení inovovaného technologického řetězce pro přípravu tlakové plynné směsi pro inertizaci potrubí.

4.1 IN04/944 Technologický řetězec pro přípravu tlakové plynné směsi pro inertizaci potrubí - Ústecký kraj

Charakteristika žadatele:

Akciová společnost CEPS byla založena v roce 1999 a poskytuje provozovatelům vysokotlakých ocelových potrubí řadu specializovaných servisních činností. Odborně nejvýznamnější z nich je validace integrity potrubí po dlouhé době provozu, což je komplexní proces ověřování technického stavu potrubí zahrnující tlakovou reparací, detekování míst s vadou, ověření statické pevnosti potrubí, zablokování růstu schopných defektů a realizace tlakové zkoušky.

Společnost CEPS a.s. se zabývá speciálními činnostmi na vysokotlakých ocelových potrubích. Převážná většina těchto činností má velmi odborný charakter, v řadě případů unikátní nejen v národním, ale i evropském měřítku. Proto většina technologií společnosti CEPS vzniká na základě vlastních vývojových prací.

Popis projektu:

V rámci projektu byl pořízen ucelený technologický řetězec pro výrobu dusíkové inertizační směsi z atmosférického vzduchu za účelem vytlačování hořlavých kapalin a plynů z vysokotlakých ocelových potrubí.

Vyprázdnění umožňuje následné komplexní prověření a zabezpečení integrity potrubí pomocí speciálních tlakových zkoušek.

Inertizace potrubí se provádí za účelem zajištění nevýbušného prostředí v potrubí či z důvodu trvalého potlačení rozvoje koroze vnitřního povrchu potrubí. Inertizaci lze provádět po výstavbě, před zprovozněním, v průběhu odstavování nebo po odstavení potrubí z provozu.

Místo náročné přepravy kapalného dusíku pomocí kryogenních cisteren společnost CEPS a.s používá mobilní generátor dusíku, pomocí kterého je vyráběna inertizační směs přímo na staveništi.

Výzkum a vývoj projektu byl ukončen před začátkem realizace projektu žadatelem z vlastních zdrojů, prototyp byl vyroben a odzkoušen v praxi. Žadatel úzce spolupracuje s Ústavem plynárenství a ochrany životního prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 29. 3. 2012 5. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 28 457 900 Kč
Celková požadovaná dotace 17 064 439 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%