4.1 IN02/038 Výrobková a výrobně - technologická inovace pro tepelné zpracování ocelových výrobků - kraj Vysočina

Záměrem podpořeného projektu bylo zvýšení efektivnosti procesu tepelného zpracování ocelových výkovků prostřednictvím pořízení nové inovační výrobní technologie.

Moravské kovárny

CHARAKTERISTIKA ŽADATELE

Společnost Moravské kovárny a.s. Jihlava má dlouholetou tradici sahající až k roku 1920.

Výrobky jsou určeny z 95 % na export, především do zemí EU. Firma se orientuje na výrobu zápustkových výkovků z oceli tvářených za tepla pro automobilový průmysl, stavební průmysl, drážní techniku, zemědělské a stavební stroje.

POPIS PROJEKTU

Projekt je zaměřen na zvýšení efektivnosti procesu tepelného zpracování ocelových výkovků prostřednictvím pořízení zcela nové inovační výrobní technologie a inovačních výrobních postupů, které jsou v tomto výrobním odvětví unikátní a zcela nové.

Celý výrobní proces bude zjednodušen a znatelně zrychlen, což společnosti umožní produkovat větší množství výkovků o vyšší kvalitě s vysokou přidanou hodnotou.

Výrobková inovace projektového záměru spočívá v produkci zcela nových výrobků, které nebyly dosud ve firmě vyráběny a jde o sortiment vyšší užitné hodnoty, vyšších kvalitativních i kvantitativních parametrů, což v konečné fázi umožní podstatné zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

Kladen je také velký důraz na snížení ekologických dopadů výrobního procesu na životní prostředí.

rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace - inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 10. 9. 2008 2. 7. 2009
Celkové způsobilé výdaje 34 666 026 Kč
Celková požadovaná dotace 13 280 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%