4.1 IN02/030 Zavedení výrobní technologie pro vytváření funkčních vrstev z drahých kovů na kovových a keramických podkladech – Středočeský kraj

Cílem podpořeného projektu je vybudování nové unikátní technologické linky pro zavedení výroby speciálních komponent.

Charakteristika žadatele

Společnost SAFINA, a.s. je společnost s dlouholetou historií, která má již od počátku své existence rozhodující postavení v oblasti zpracování drahých a neželezných kovů v České a Slovenské republice. SAFINA, a.s. postupně rozšiřuje své aktivity i do dalších evropských zemí s tím, že se stává i na těchto trzích významným dodavatelem průmyslových výrobků obsahujících drahé kovy. Společnost rovněž působí i v oblasti medicínské, ve které patří mezi největší producenty dentálních materiálů v České a Slovenské republice.

Popis projektu

Společnost SAFINA, a.s. patří mezi prvořadé výrobce a zpracovatele drahých kovů (dále jen DK). Nárůstu cen drahých kovů vede zpracovatele k nahrazování speciálními slitinami. Společnost se ve svém vývoji zaměřila především na snižování potřeby DK. Cílem tohoto vývoje je používat DK v rozsahu a množství nezbytně potřebném a nahrazovat jinými technickými postupy jejich užití. Na výrobky z železných, popřípadě neželezných kovů jsou nanášeny vrstvy drahého kovu pouze na místa, kde to užití výrobku vyžaduje ve vrstvách zabezpečujících, popřípadě zvyšujících, užitné vlastnosti produktu. Toto je v současné době rozpracováváno a v dostatečné míře užíváno. Společnost SAFINA, a.s. se v posledních letech intenzivně zabývá možnostmi nanášení drahých kovů na kovové i nekovové předměty, především keramiku. Požadavek je nanášet vrstvu v tloušťce od několika set mikrometrů do hodnoty několika centimetrů. Pro účely výzkumu a vývoje byla zakoupena zařízení Flame Spray a Cold Spray která byla používána pro vývoj a odzkoušení prototypu celé technologické platformy povlakovací linky. Jednotlivé komponenty a technologické postupy byly do úrovně prototypu řešeny podnikovým úkolem v letech 2005-7. Výsledky těchto výzkumně vývojových prací byly zahrnuty do tří patentových přihlášek přihlášených společností SAFINA, a.s. v roce 2007.

Konečným cílem předkládaného projektu je vybudování nové unikátní technologické linky pro zavedení výroby speciálních komponent (kontaktních polí, targetů a vysoce exponovaných strojírenských a elektrotechnických dílců pokovených speciálními kovovými vrstvami včetně DK) což se rovněž projeví i ve zvýšení konkurenceschopnosti odběratelů produkce firmy.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení Datum ukončení 1. 1. 2010 28. 4. 2011
Celkové způsobilé výdaje 35 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 13 999 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%