3.1 EEDOZE/118 Malá vodní elektrárna Zlatá koruna – Jihočeský kraj

Záměrem podpořeného projektu bylo vybudování malé vodní elektrárny v obci Zlatá Koruna v okrese Český Krumlov a zajištění výroby elektrické energie ekologickým způsobem.

Charakteristika žadatele

Projekt realizoval Augustin Veis, který již roku 1988 zahájil výstavbu malé vodní elektrárny na řece Malši v Kaplici Mostky a začal dodávat elektrickou energii do rozvodové sítě Jihočeského kraje. Od roku 1991 podniká jako fyzická osoba v oboru výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. O výstavbu malé vodní elektrárny na řece Vltavě ve Zlaté Koruně žádal poprvé již v 90. letech. Tato žádost byla však zamítnuta. Souhlas ke stavbě mu byl udělen Městským úřadem Český Krumlov odborem životního prostředí až v roce 2003 při opětovné žádosti. V roce 2004 bylo vydáno stavební povolení pro stavbu trafostanice pro malou vodní elektrárnu, včetně přípojky venkovního vedení vysokého napětí. Augustin Veis vlastní osvědčení pro provozování malých energetických zdrojů, státní autorizaci na výrobu elektřiny a licenci na výrobu elektřiny.

Popis projektu

Záměrem projektu bylo vybudování malé vodní elektrárny v obci Zlatá Koruna v okrese Český Krumlov a zajištění výroby elektrické energie ekologickým způsobem. Jedná se o průtočnou příjezovou malou vodní elektrárnu bez možnosti akumulace, s využitím maximálního průtoku 16,0 m3/s na levém břehu toku. Součástí výstavby nové elektrárny spolu s objekty vtoku, strojovny, proplachovací propustí okolo strojovny a výtoku malé vodní elektrárny je také úprava dna u výtoku a elektrická přípojka vyvedení výkonu. Malá vodní elektrárna je vybavena všemi typy předepsaných elektrických ochran a je koncipována jako bezobslužná, pouze s občasným dohledem a údržbou, s plně automatizovaným řízením provozu. Provoz soustrojí je řízen hladinovou regulací. Vyvedení elektrického výkonu bylo provedeno do vlastní trafostanice v objektu strojovny a odtud kabelovou přípojkou do venkovního vedení distribuční sítě. Projekt byl řešen tak, aby nepředstavoval negativní zásah z hlediska zachování rázu krajiny, vodohospodářských a rybářských požadavků. Cílem projektu bylo mimo jiné zefektivnit a zvýšit produkci tepla a elektřiny, optimálně využít nových komponent, snížit využívání fosilních paliv a znečištění životního prostředí. V rámci regionu a ČR projekt přinesl možnost vzniku pracovního místa a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie v regionu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje
Program Ekoenergie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 1. 2008 31. 12. 2010
Celkové způsobilé výdaje 20 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 6 999 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 35 %