3.1 EED03/649 Snížení energetické náročnosti teplárenského provozu v Komořanech - Ústecký kraj

Cílem projektu bylo provedení komplexních energetických úspor v areálu teplárny Most-Komořany s cílem snížení ztrát energií v rozvodech tepla a chladicím okruhu a zvýšení účinnosti výroby tlakového vzduchu.

Charakteristika žadatele:

Společnost United Energy, a. s. patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a obchod s elektřinou a výroba a rozvod tepelné energie. Je součástí Energetického a průmyslového holdingu.

United Energy provozuje elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a také řadu nebytových prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další. Společnost zaměstnává 400 zaměstnanců.

Akciová společnost United Energy je členem v následujících sdruženích a organizacích:

  • Teplárenské sdružení ČR,
  • Český svaz zaměstnavatelů v energetice,
  • Euroregion Krušnohoří,
  • Hospodářská a sociální rada Mostecka,
  • Okresní hospodářská komora (Energetická sekce).

Popis projektu:

Na základě uskutečnění projektu bylo dosaženo následujících úsporných opatření: 

  • Snížení energetické náročnosti provozu kompresorové stanice,
  • modernizace tepelného napaječe Koldům Litvínově,
  • modernizace chladících okruhů na teplárně Komořany.

V rámci modernizace kompresorové stanice došlo k zefektivnění výroby stlačeného vzduchu oddělením okruhů pro výrobnu a pneudopravy s možností vzájemného záskoku. Byly instalovány dva kompresory moderní konstrukce, z nichž jeden je vybaven plynulou regulací výkonu. Poklesem nároku pneudopravy a zvýšením výkonnosti trasy bylo dosaženo úspory elektrické energie na dopravu vápence.

Cílem modernizace potrubí tepelného napáječe Koldům bylo nahrazení původního nevhodného způsobu vedení horkovodů za nová vedení vhodné dimenze provedená z předizolovaného potrubí, jež je vhodné do prostředí s vyšší hladinou spodní vody.

V rámci modernizace chladících okruhů věží byl vyměněn nosný dřevěný rošt chladicí výplně za zavěšený ocelový pozinkovaný rošt. Touto výměnou došlo ke snížení zastínění plochy chladicí výplně nad nasávacím otvorem ‑ tedy v místech vstupu nasávaného vzduchu do kanálků chladicí výplně, což vedlo ke snížení dílčí tlakové ztráty v tomto místě. Následkem toho bylo docíleno snížení spotřeby elektrické energie na ventilátory chladících věží.

Díky realizaci projektu dosáhla společnost United Energy, a. s. výrazných úspor energií a emisí CO2.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 1. 2011 14. 11. 2013
Celkové způsobilé výdaje 70 162 502 Kč
Celková požadovaná dotace 28 065 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%