3.1 EED03/586 Optimalizace energetického hospodářství výrobního areálu provozovny ONDRÁŠOVKA a.s. – Olomoucký kraj

Záměrem podpořeného projektu bylo nahrazení zastaralé a neefektivní kotelny novým zdrojem energie, čímž dojde ke snížení ekologické zátěže.

Charakteristika žadatele

Společnost ONDRÁŠOVKA a.s. je výrobcem minerální vody Ondrášovka a léčivě minerální vody Šaratica. Společnost disponuje moderní vysokorychlostní stáčecí linkou. Je držitelem certifikací ČSN EN ISO 9001 a IFS a také řady zákaznických auditů. Jako výrobce minerální vody podléhá lázeňskému zákonu a je držitelem platného povolení Ministerstva zdravotnictví.

Popis projektu

Cílem tohoto projektu bylo nahrazení zastaralé a neefektivní kotelny novým zdrojem energie, snížení ekologické zátěže a využití odpadního tepla z technologie výroby.

Pro výrobu minerální vody a vytápění výrobního závodu společnost využívala teplou vodu a páru vyráběnou ve vlastní kotelně, která byla osazena dvěma kotli na tuhá paliva (hnědé uhlí) s rokem výroby 1987 a účinností 50%. Na základě zpracovaného energetického auditu byla provedena přípojka zemního plynu a kompletní plynofikace výrobního areálu s celkovou decentralizací výroby tepla, tzn. instalace menších kotlů v daných místech spotřeby tepla. Rekonstrukce značně zastaralé kotelny, jejíž stavba byla na okraji doby životnosti, spolu s rozvody tepla, by si vyžádala mnohem vyšší investiční náklady než přínosy, a proto byla kotelna demolována. Součástí projektu bylo dále využití odpadního tepla z kompresorů a ze zařízení na vyfukování PET lahví, čímž došlo k další úspoře energie.

Realizace projektu napomohla ke zvýšení účinnosti výroby energie, zmenšení ztrát jejím rozvodem ve výrobním areálu a současně ke snížení spotřeby energie vlivem využití odpadního tepla z technologie výroby. Odstraněním zastaralé kotelny došlo k zániku nákladů na její provoz a ke snížení negativních dopadů na životní prostředí v údolí, ve kterém se nachází výrobní závod.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení Datum ukončení 30. 7. 2010  30. 12. 2011
Celkové způsobilé výdaje 8 725 000 Kč
Celková požadovaná dotace 4 362 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%