3.1 EED03/482 Pražské sídliště - teplovod - Jihočeský kraj

Účelem podpořeného projektu bylo snížení ztrát v rozvodech tepla.

Charakteristika žadatele:

Teplárna Tábor, a.s., zajišťuje pro město Tábor výrobu tepla a elektřiny, dodávku tepla parovodní a teplovodní sítí pro vytápění a ohřev teplé vody a poskytuje služby v energetice. Společnost dodává tepelnou energii mimo jiné školským a zdravotnickým zařízením, do několika objektů státní správy, výrobním závodům a ostatním podnikatelským subjektům. Prostřednictvím výměníkových stanic je pak tepelná energie dodávána i do bytových jednotek.

Teplárna Tábor, a.s. je členem Teplárenského sdružení ČR, zájmového sdružení podnikatelů v zásobování teplem, které je zaměřené na podporu podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií, jakožto vysoce efektivní a k životnímu prostředí ohleduplné metody využívání primárních paliv, rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla.

Popis projektu:

Předmětem projektu byla výměna starých parovodních rozvodů za teplovodní na Pražském a Náchodském sídlišti. Dané řešení přispělo k vyšším úsporám tepla v rozvodech a současně i k nižší spotřebě primárního paliva. V této souvislosti došlo i ke zlepšení dalších parametrů (emise, nákladovost, ztráta odběratelů – přechod k jiným zdrojům tepla atd.).

Cílem projektu byla optimalizace distribuce tepla a snižování ztrát v jeho rozvodech. Obojí zajistilo cenovou přijatelnost dodávek tepla pro odběratele a hospodárnost provozu a tedy udržitelnost tohoto ekologického způsobu dodávek tepla ve městě Tábor.

Z výsledků zhodnocení stavu vyplynulo, že stav parního a kondenzátního potrubí páteřních rozvodů tepla v uvedené lokalitě byl z hlediska porovnání platné legislativy v oblasti užití energie při rozvodu tepelné energie nevyhovující. Zařízení bylo na konci své životnosti. Přechod z parního systému rozvodů na systém teplovodní přineslo značné snížení tepelných ztrát.

Realizovaný projekt má pozitivní dopad zejména na rychlejší snížení emisí v regionu a rovněž na kvalitu života v městě Táboře.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 1. 2011 14. 1. 2013
Celkové způsobilé výdaje 4 501 615 Kč
Celková vyplacená dotace 1 350 484 Kč
Míra podpory dle žádosti 30 %