3.1 EED03/242 Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu, rekuperaci a spotřebě energie ve společnosti Fosfa a.s. - Jihomoravský kraj

Díky realizaci projektu je efektivně využíváno odpadní teplo z průmyslových procesů k výrobě elektrické energie.

Charakteristika žadatele:

Fosfa, a.s. je průmyslovým podnikem s široku nabídkou služeb, který je držitelem TOP ratingu od renomované společnosti D&B. Tento certifikát má jen 2% firem ve světě. Za rok 2013 je Fosfa a.s. Hospodářskou komorou vyhlášena 6. nejlepším exportním podnikem v České republice dle hodnocení Bisnode.

Fosfa, a.s. je největší zpracovatel žlutého fosforu v Evropě, významný středoevropský výrobce pracích a čisticích prostředků pro domácnosti a producent aplikací na bázi fosforu v potravinářských a technických aplikacích s globální působností ve více než 80 zemích světa. V posledních letech kromě rozšíření společnosti do Německa a Kazachstánu investovala Fosfa, a. s. do odstraňování ekologických zátěží a rozvoje energetiky. Pod svoji značkou Feel Eco Energy je 24. největším dodavatelem elektřiny pro domácnosti a průmyslové podniky v ČR, také zahájila dodávky plynu.

Popis projektu:

Podstatou podpořeného projektu je výroba elektrické energie z odpadního tepla vznikajícího z technologie chemické výroby kyseliny fosforečné termické a hexametafosfátových solí v areálu společnosti Fosfa, a.s. Tato odpadní energie je využita na vytápění celé firmy a zároveň pomocí ORC jednotek (Organický Rankinův cyklus) využita ke generování elektrické energie. Výroba elektrické energie je realizována přes vysoko otáčkový generátor poháněný přes vysokootáčkovou turbínu zapojenou v okruhu organického Rankinova cyklu.

Mezi hlavní přínosy projektu patří následující:

  • Efektivní systém řízení spotřeby energií,
  • využití dosud nevyužitelných zdrojů odpadního tepla k výrobě elektrické energie a tím výrazné zlepšení hospodaření s energiemi,
  • zabránění únikům tepla a výrazné snížení energetické náročnosti výrobních a provozních objektů v rámci areálu.

Tento projekt napomáhá zvýšení účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie, a to za použití druhotných energetických zdrojů. Zároveň splňuje kritéria pro využití odpadních energií z technologických procesů se současným využitím nejmodernějších systémů měření a regulace.  

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 7. 2010 24. 4. 2013
Celkové způsobilé výdaje 54 990 668 Kč
Celková požadovaná dotace 21 996 265 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%