3.1 EED03/1059 Jezová MVE Číčová – Královéhradecký kraj

Předmětem podpořeného projektu byla výstavba malé vodní elektrárny na řece Tiché Orlici.

3.1 EED03/1059 Jezová MVE Číčová – Královéhradecký kraj

Charakteristika žadatele:

Předkladatelem projektu byla společnost ORLEA, s.r.o., jež se zabývá především aktivitami ve stavebnictví. Mezi činnosti společnosti patří prodej a nákup pozemků, domů a průmyslových objektů, obnova alternativních zdrojů MVE a FVE, výstavba pozemních staveb, vodních staveb aj.

Popis projektu:

Cílem projektu bylo využití vodního potenciálu řeky Tiché Orlice prostřednictvím výstavby malé vodní elektrárny (MVE) v k. ú.  Číčová. Je využívána energie přepadového paprsku toku a takto získaná energie je dodávána do veřejné sítě ČEZ.

Pro vedení vody byl vybudován přiváděcí kanál, který vede přímo k budově strojovny. Zde byly osazeny dvě turbíny 3Th 750 D= 750mm, s instalovaným výkonem 74 kW a s celkovou roční výrobou 452 166 kWh. Dále byl vybudován nový odpadní kanál, který ústí do původního koryta řeky Tichá Orlice. Jez je do levého břehu zavázán nízkými betonovými pilíři, při pravém břehu je ukončen manipulační komorou, která bezprostředně navazuje na rybí přechod.

Výstavbou MVE došlo k zlepšení rázu krajiny v dané lokalitě a dále ke zlepšení vodních poměrů, a to zejména v období povodní. Elektrárna je bezobslužná, pouze s občasným dohledem.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie

Program

Eko-energie

Datum zahájení

 Datum ukončení

1. 10. 2012

12. 12. 2013

Celkové způsobilé výdaje

11 263 440 Kč

Celková vyplacená dotace

3 379 032 Kč

Míra podpory dle žádosti

30%