3.1 EED02/656 - Kombinovaná výroba tepla a elektřiny v závodě Kvasiny – Královéhradecký kraj

Záměrem realizovaného projektu bylo snižování spotřeby primárních energetických zdrojů prostřednictvím instalace motorgenerátorů.

ŠKODA Kvasiny

Charakteristika žadatele

Žadatelem o podporu je společnost ŠKODA AUTO a.s. Skupina Škoda Auto patří mezi nejvýznamnější ekonomická uskupení České republiky. Tvoří ji mateřská společnost ŠKODA AUTO a.s., její plně konsolidované dceřiné společnosti Škoda Auto Deutschland GmbH, ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., Skoda Auto Polska S.A., Skoda Auto India Private Ltd. a přidružený podnik OOO VOLKSWAGEN Rus.

Mateřská společnost ŠKODA AUTO a.s. je českou společností s více než stoletou tradicí výroby automobilů. Značka Škoda patří zároveň k nejstarším automobilovým značkám na světě. Jediným akcionářem mateřské společnosti ŠKODA AUTO a.s. je od 18. 7. 2007 společnost Volkswagen International Finance N. V. se sídlem v Amsterdamu v Nizozemském království.

Popis projektu

V projektu bylo navrženo energeticky úsporné opatření v oblasti snižování spotřeby primárních energetických zdrojů a efektivnějšího využití energie v primárním palivu při kombinované výrobě elektrické energie a tepla.

Pro lakovnu v Kvasinách je technologické teplo vyráběno spalováním zemního plynu v horkovodních kotlích. Instalováním motorgenerátoru je možné vyrábět současně teplo i elektrickou energii a tím efektivněji využít energii ušlechtilého paliva.

Předmětem projektu byla instalace dvou kogeneračních jednotek s plynovým motorgenerátorem pro paralelní provoz se sítí 6,3 kV/50 Hz o jmenovitém elektrickém výkonu 2 MWe a napojení na tepelnou síť o jmenovitém teplotním spádu 105/70°C. Jednotky kryjí spotřebu tepla v základním zatížení a elektrické energie objektu lakovny. Kogenerační jednotky jsou v rámci venkovního provedení vybavené tlumičem hluku a chladicí jednotkou technologického okruhu pro vyvedení nevyužitého tepelného výkonu do atmosféry. Instalovaná technologie splňuje ekonomické i environmentální hledisko a stala se součástí energetického hospodářství společnosti ŠKODA AUTO a.s., která bude zajišťovat její další provoz a údržbu.

Projekt splnil stanovené cíle, kterými bylo dosažení efektivnějšího využití energie v primárním palivu a snížení spotřeby paliv v primárním zdroji a energie s následným snížením emisí CO2.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení Datum ukončení 1. 1. 2010 31. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje 67 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 26 800 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40 %