3.1 EED02/615 Energetické úspory při výrobě tepla a TUV – Středočeský kraj

Předmětem podpořeného projektu byla celková rekonstrukce tepelného hospodářství v areálu společnosti Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o.

Charakteristika žadatele

Ústav onkologie a pneumologie na Pleši je samostatnou příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Ústav s 217 lůžky je soběstačnou hospodářsko-technickou jednotkou, včetně vlastního zdroje vody, čistící stanice a záložního zdroje energie. Ústav spolupracuje s celou řadou pražských klinik a s mnoha odbornými pracovišti Středočeského kraje. Počtem zaměstnanců se ústav řadí mezi střední podniky.

Popis projektu

Předmětem projektu byla celková rekonstrukce tepelného hospodářství v areálu společnosti Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o. V rámci projektu došlo ke zrušení v minulosti používaného mazutového kotle a přebudování stávající parní kotelny na kotelnu teplovodní s dřevěnými peletami jako hlavním palivem. V rámci projektu došlo i k částečné rekonstrukci současných a k dodání nových přivaděčů z předizolovaného potrubí. Vzniklý provoz je nyní řízen pomocí nových automatických řídicích systémů měření a regulace.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje
Program Eko-Energie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 4. 2010 1. 10. 2010
Celkové způsobilé výdaje 24 850 000 Kč
Celková požadovaná dotace 12 425 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50 %