3.1 EED02/573 – MVE Stadice – Ústecký kraj

V rámci podpořeného projektu byla instalována malá vodní elektrárna na břehu řeky Bíliny.

Charakteristika žadatele

Příjemcem dotace a realizátorem projektu výstavby malé vodní elektrárny (MVE) byla fyzická osoba, pan Luboš Mareček. Místem realizace projektu byla oblast pravého břehu řeky Bíliny na území obce Řehlovice.

Popis projektu

Předmětem projektu byla výstavba výrobny elektrické energie z obnovitelných zdrojů.  Vybudování MVE bylo naplánováno na pravém břehu řeky Bíliny v ř. km 9,24. Hydro-energetický potenciál této lokality nebyl doposud využíván.

Realizace projektu spočívala v několika klíčových fázích prací. Jednalo se o stavební úpravy současného stavu vodního díla a instalaci technologie MVE. Stavební úprava současného vodního díla spočívala ve výstavbě objektů MVE – vtokový objekt, přívodní a odpadní kanál a vlastní objekt strojovny.

Instalace technologického zařízení představovala montáž dvou vertikálních soustrojí Kaplanových turbín s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 110 kW. Vyrobená elektrická energie je prodávána do distribuční sítě ČEZ.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení Datum ukončení 1. 4. 2009 30. 6. 2012
Celkové způsobilé výdaje 5 300 000 Kč
Celková požadovaná dotace 1 590 000Kč
Míra podpory dle žádosti 30 %