3.1 EED02/175 Výstavba MVE "Pod zámkem" Frýdlant – Liberecký kraj

Záměrem podpořeného projektu byla výstavba MVE "Pod zámkem" v obci Frýdlant na řece Smědá.

Charakteristika žadatele

Předkladatel projektu, Milan Mašek – FO, zahájil svou činnost v listopadu roku 1992 v oboru elektroinstalace a revize elektrozařízení a od roku 2000 vlastní licenci na výrobu a prodej elektřiny a podniká v oboru výroby elektřiny z MVE. Před realizací tohoto projektu provozoval již dvě malé vodní elektrárny, ve Strážném na Klínovém potoce (zahájení provozu v roce 2000) a od roku 2002 v Josefově Dole na Jedlovém potoce.

Popis projektu

Záměrem předloženého projektu byla výstavba MVE "Pod zámkem" v obci Frýdlant na řece Smědá. Realizací projektu došlo k prodloužení stávajícího přivaděče a k výstavbě nové nemovitosti, ve které byly nainstalovány nové turbíny o celkovém výkonu 110 kW. Provoz MVE bude řízen bezobslužně, automatem s hladinovou regulací.

Hlavním přínosem projektu je vyšší využití energetického zdroje vodního toku v dané lokalitě a zvýšení množství vyrobené energie z obnovitelných zdrojů. Z hlediska regionu je projekt jedinečný svým umístěním v těsné blízkosti zdejší dominanty – státního zámku Frýdlant (v jeho památkovém ochranném pásmu).

Projekt je v souladu s cíli programu Eko-energie, především s cílem zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), doplňkově pak s cíli omezit závislost české ekonomiky na dovozu energetických komodit a snížit spotřebu primárních fosilních energetických zdrojů.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI  3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program  Eko -energie
Datum zahájení Datum ukončení  4. 5. 2009  1. 3. 2011
Celkové způsobilé výdaje  9 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace  2 700 000 Kč
Míra podpory dle žádosti  30%