3.1 EED02/149 Výstavba kotelny na teplo z OZE – Olomoucký kraj

Cílem podpořeného projektu je dosáhnout co nejvyšších energetických úspor s využitím stávajícího velmi kvalitního dřevního odpadu z vlastní produkce.

Charakteristika žadatele

Společnost AGROP NOVA a.s. vznikla v roce 2001, kdy navázala na osmiletou tradici výroby třívrstvých masivních desek společnosti Agrop  s.r.o. Společnost AGROP NOVA a.s. je jedním z největších a nejmodernějších výrobců velkoplošných vícevrstvých desek v Evropě. Společnost má sídlo i výrobu v České republice. Továrna byla postavena v r. 1992 na zelené louce a od roku 2001, díky změně vlastníka, prochází velmi dynamickým rozvojem.

Popis projektu

Předmětem projektu je výstavba nového tepelného zdroje na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů spalováním odpadní dřevní hmoty z výroby, tj. pilin a hoblin o výkonu 1600 kW.

Cílem projektu je dosáhnout co nejvyšších energetických úspor s využitím stávajícího velmi kvalitního dřevního odpadu z vlastní produkce. Nová kotelna v areálu společnosti AGROP NOVA a.s. v Ptenském Dvorku bude plně zabezpečovat jak technologickou spotřebu (zejména vytápění lisu), tak spotřeby vytápění a vzduchotechniky v celém areálu závodu. Doposud nakupuje společnost AGROP NOVA a.s. teplo v celém rozsahu od společnosti Javořice, a.s., se kterou bezprostředně sousedí. Vzhledem ke stáří a nehospodárnosti vybavení kotelny a parovodu v závodu Javořice, a.s. na straně jedné a naprosté závislosti výroby na teple v závodě AGROP NOVA a.s. na straně druhé došlo k rozhodnutí vybudovat vlastní zdroj tepla, jehož zásobení palivem bude navíc zajištěno dřevním odpadem z vlastní výroby.

Nová kotelna bude vybavena 2 kotli na spalování biomasy s teplonosným médiem horká voda o výkonu 800 kW - součtový (maximální) výkon kotelny bude 1 600 kW. Přebytek 300 kW postačí pro pokrytí špičky při nahřívání lisu. Letní minimum 300 kW je téměř 40 % špičkového výkonu kotle.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 – Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení Datum ukončení 1. 7. 2009 6. 4. 2012
Celkové způsobilé výdaje 16 383 707 Kč
Celková požadovaná dotace 8 419 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%