3.1 EED02/071 Zateplení provozních budov společnosti Fosfa a.s. – Zlínský kraj

Záměrem podpořeného projektu byly potřebné úpravy výrobních a provozních budov společnosti, které vyplynou z výsledků energetického auditu.

Charakteristika žadatele

Akciová společnost FOSFA se sídlem v  Břeclavi - Poštorné je jediným výrobcem kyseliny fosforečné termické a fosforečných solí v ČR. Je to podnik s dlouholetou výrobní tradicí, která sahá až do roku 1884, kdy v bývalé Schramově chemické továrně byla zahájena výroba kyseliny sírové a superfosfátu.

V roce 1990 byl státní podnik Fosfa transformován na akciovou společnost. Privatizace v roce 1994 však bohužel vedla k výraznému útlumu výroby. Jediným výrobním programem mezi lety 1997 a 2001 byla výroba krmných fosfátů. V roce 2002 převzal společnost Fosfa nový vlastník, který zahájil novou etapu rozvoje podniku.  Stoletá tradice chemické výroby v Poštorné tak dostala nový impuls. Došlo k okamžitému restartování výroby kyseliny fosforečné termické, fosforečných solí a detergentů. Během několika let si společnost Fosfa dokázala vybudovat významnou pozici na evropském trhu kyseliny fosforečné potravinářské. Současný rozvoj společnosti se ubírá především cestou speciálních produktů s vysokou přidanou hodnotou pro konečného spotřebitele.

Vyrábí čistící prostředky, detergenty, přípravky pro potravinářský průmysl, organominerální hnojiva. Řadí se mezi významné dodavatele privátních značek mezinárodních obchodních řetězců v mnoha zemích Evropy.

Ve firmě je na vysoké úrovni aplikována filosofie KAIZEN.

Popis projektu

Areál společnosti Fosfa a.s. je tvořen souborem budov, které neodpovídaly svými technickými vlastnostmi požadavkům efektivního hospodaření s energiemi. To bylo dáno stářím budov a technickým stavem, který nebyl koncipován na moderní potřeby současnosti - efektivní hospodaření s energií. Investor usiluje o změnění technického stavu svých budov, tak aby splňovaly požadavky hospodárnosti nakládání s energiemi při výrobě. V rámci projektu byly provedeny potřebné úpravy na výrobních a provozních budovách, které vyplynou z výsledků energetického auditu. Řešení projektu vyžadovalo:

  • nové speciální zateplovací omítky na provozních a výrobních budovách areálu společnosti
  • efektivnější řešení dveřních a okenních výplní budov
  • úpravy střech
  • nový způsob vytápění budov a systém řešení nakládání s energiemi.

Projekt řešící efektivní hospodaření s energiemi ve společnosti Fosfa a.s. si klade za hlavní cíl zateplit a efektivněji řešit výrobní objekty v rámci areálu společnosti.

Hlavní přínosy projektu:

  • efektivní systém řízení spotřeby energií
  • výrazné zlepšení stavu výrobních objektů po stránce hospodaření s energiemi
  • přispění ke zlepšení životního prostředí
  • zabránění únikům tepla a výrazné snížení energetické náročnosti současných výrobních a provozních objektů v rámci areálu

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje
Program Ekoenergie – Úspory energie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 2. 2009 31. 12. 2011
Celkové způsobilé výdaje 55 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 21 999 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%