3.1 EED 03/632 Zefektivnění výroby energie z OZE ve společnosti HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. – Plzeňský kraj

Záměrem podpořeného projektu bylo pořízení moderního parního kotle na spalování dřevní biomasy.

HAAS FERTIGBAU, s.r.o.

Charakteristika žadatele

Společnost HAAS FERTIGBAU, s.r.o. má v České republice významný podíl na trhu, který se zaměřuje na výrobu a výstavbu nízkoenergetických rodinných domů, střešních konstrukcí a halových objektů pro zemědělství, sport a průmysl a dále na výrobu dřevěných produktů s využitím ve stavebnictví.

Původně česká výrobní a stavební společnost se v 90. letech 20. století stala součástí rozsáhlého evropského firemního koncernu HAAS GROUP, jenž sídlí v bavorském Falkenbergu a vlastní více než 30 poboček po celé Evropě.

Od 1. 1. 2011 byla společnost HAAS FERTIGBAU, s. r. o. z logistických důvodů rozdělena na dvě společnosti - Haas Fertigbau Chanovice, s.r.o., která se zabývá produkcí a výstavbou staveb a střešních konstrukcí, a Holzindustrie Chanovice, s.r.o. zaměřující se na výrobu stavebních materiálů a prvků na bázi dřeva a pilařskou výrobu.

Popis projektu

Z důvodu zvyšující se produkce a důrazu na ekologické využití všech dostupných zdrojů energie žadatel zamýšlel nahrazení nevyhovujícího energetického centra za moderní a výkonný energetický systém.Předmětem předkládaného projektu tedy byla realizace nového energetického centra, v jejímž rámci byl pořízen moderní parní kotel spalující dřevní biomasu, který je schopný spalovat smrkovou kůru v přirozeném stavu. Kotel vyrábí páru s vysokými tlakovými a teplotními parametry a vyrobená energie je využívána pro výrobní procesy, vytápění celého výrobního areálu a výrobě elektrické energie.

Díky realizaci projektu došlo ke zvýšení účinnosti při výrobě energie. Mezi další přínosy podpořeného projektu patří snížení energetické náročnosti výroby firmy HAAS FERTIGBAU, s. r. o., snížení produkce emisí CO2 a zachování trvale udržitelného rozvoje.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 1. 2011 31. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 220 000 000
Celková požadovaná dotace 66 000 000
Míra podpory dle žádosti 30%