2.2 RV03/235 Inovace procesu pečení v pekárně Růžička – Jihomoravský kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo pořízení nových výrobních technologií a inovace výrobního procesu pečení pekárenských výrobků.

Ing. Jan Růžička – Pekařství

Charakteristika žadatele

Společnost žadatele, Ing. Jan Růžička – Pekařství, je renomovaným výrobcem pekárenských produktů s dlouholetou tradicí. Své služby firma nabízí již od roku 1991. Výrobní program společnosti se soustřeďuje především na běžné pečivo s důrazem na prvky zdravé výživy. Sortiment pekařských výrobků dodává firma Ing. Jan Růžička – Pekařství v Jihomoravském kraji.

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na pořízení nové technologie - rotační plynové pece, boxové elektrické etážové pece, děličky a bagetovačky. Nově nakoupená technologie byla implementována do stávající výrobní pekárenské linky.

Obě pece mají lepší technické a užitné hodnoty ve srovnání s dřívějším stavem, současně došlo i k navýšení produkce za jednotku času a celkovému navýšení produktivity práce. Parametry nových pecí rovněž zajistily snížení nákladů na materiál a energii, což se pozitivně projevilo směrem ke snížení negativních vlivů na životní prostředí.

Žadatel mohl díky uskutečnění projektu inovovat výrobní proces pečení pekárenských výrobků. Na základě nově nakoupené technologie mohla společnost začít vyrábět nové výrobky z kategorie speciálního pečiva, které předtím neprodukovala. Díky tomu došlo k významnému rozšíření sortimentu o nové vlastní produkty žádané trhem a posílení postavení společnosti Ing. Jan Růžička – Pekařství na trhu pekárenských výrobků v regionu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích
Program Rozvoj
Datum zahájení  Datum ukončení 17. 8. 2010 1. 4. 2011
Celkové způsobilé výdaje 2 334 199 Kč
Celková požadovaná dotace 1 400 519 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%