2.2 ITS03/323 Vytvoření SW řešení pro řízení svařovacích procesů - Jihočeský kraj

Výsledkem podpořeného projektu je softwarová aplikace pro řízení a kontrolu svařovacích procesů.

2.2 ITS03/323 Vytvoření SW řešení pro řízení svařovacích procesů - Jihočeský kraj

Charakteristika žadatele:

Českobudějovická společnost dataPartner se již více než 15 let zabývá vývojem a dodávkami řídicích a informačních systémů. Její působnost v tomto oboru je velmi široká, od monitorování spotřeby energií ve výrobních centrech přes komplexní podporu výrobních procesů v továrnách až po vývoj elektronických zařízení pro jaderný výzkum. Protože společnost spolupracuje s řadou domácích i zahraničních firem a s akademickými pracovišti, je schopna vytvářet řešení, která vycházejí z nejnovějších technických poznatků a opírají se o kvalitní teoretická a legislativní zázemí. Technická řešení od společnosti dataPartner s.r.o. používají vlastní nebo nakoupené produkty s cílem dosáhnout optimálních výsledků a vysoké technické úrovně, a to při dodržení kritérií kvality, stability a příznivé ceny.

Popis projektu:

Softwarová aplikace „PATRIOT WELDING PROCESS“ usnadňuje řízení procesu svařování zejména kovových a mostních konstrukcí či potrubí v návaznosti na nové evropské normy. Sleduje kvalifikace svářečů, platnost jejich certifikátů a eviduje kvalifikace a specifikace postupů svařování. Umožňuje tvorbu nových WPS a jejich kvalifikaci evidovanými WPQR.  Ke svarům na každé zakázce automaticky vyhledá vhodnou WPS a navrhne kvalifikované svářeče. K zakázkám eviduje záznamy a protokoly z provedených nedestruktivních a rozměrových kontrol, ke každému dokončenému svařenci vytvoří deklaraci CE a prohlášení o vlastnostech. Tyto dokumenty spolu s atesty, výkresy a certifikáty archivuje po dobu deseti let.

Řeší zejména následující okruhy:

  • Řízení dokumentace pro zákazníka (WPS, WPQR) v souladu s platnou legislativou (ČSN EN ISO 3834, ČSN EN 1090),
  • řízení zakázek v souladu s ČSN v harmonizovaném znění s EN,
  • tvorba, řízení, zálohování a archivace záznamů k zakázkám,
  • řízení kvalifikace personálu,
  • tvorba TPV a svařovacích normativů,
  • automatizace propojení se systémy CAD.

Používání aplikace přispívá uživatelům k výrazným úsporám; software umožňuje snížení nákladů na prováděné výkony, lepší plánování kapacity a efektivnější řízení svařovacích procesů, a to vždy dle platných norem a legislativy.  Softwarová aplikace umožňuje částečné zautomatizování, zpřehlednění a úplnou sledovatelnost celého procesu řízení jakosti při procesu svařování a provádění ocelových konstrukcí. V současné době, již nad rámec projektu, je softwarová aplikace „PATRIOT WELDING PROCESS“ plně lokalizována také do německého jazyka.

Díky realizaci projektu došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a k rozšíření nabídky služeb a produktů v oblasti dodávek informačních systémů. Dále byla vytvořena tři nová kvalifikovaná pracovní místa.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a strategické služby
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 11. 2011 31. 7. 2013
Celkové způsobilé výdaje 5 999 110 Kč
Celková požadovaná dotace 2 999 554 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%