2.2 ITS03/034 Vývoj systému AROP – Středočeský kraj

Cílem projektu, který byl podpořen v rámci programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY, byl vývoj informačního systému AROP pro efektivní řízení výroby.

Charakteristika žadatele

Společnost ARSIQA system s.r.o. vznikla v roce 2006 z týmu pracovníku, kteří se již od r. 1989 zabývají vývojem systému plánování a řízení výroby. Před rokem 1989 pracoval celý tým ve státním podniku Kancelářské stroje Praha na vývoji typových projektu pro řízení podniku označených obchodními jmény VARS a DARS.

Společnost se v současné době zabývá širokým okruhem činností, jako např. vývojem softwarového produktu "AROP - Systém plánování a řízení výroby“, poradenstvím, tvorbou software na zakázku či systémovým inženýrstvím a systémovou integrací.

Popis projektu

Předmětem projektu byl vývoj systému AROP a vývoj strategických služeb s tím spojených. Jedná se o systém-softwarový nástroj řízení nové generace postavený na revolučním konceptu MSO (modelování, simulace, optimalizace), který je vyučován na vysokých školách. Tento softwarový nástroj přináší trvalou simulaci průtoku výrobním systémem, jejímž východiskem je okamžitý stav výrobních aktivit. Dynamické plánování výroby umožňuje přímé řízení hmotného toku ve výrobě s minimálními nároky na sběr dat.

Tento systém dokáže informovat o aktuálním stavu a úzkých místech ve výrobě, avizovat skluzy a jejich budoucí dopady na plnění výrobního plánu, zabezpečovat výrobu potřebnými hmotnými vstupy a kapacitami v libovolném časovém okamžiku, řídit a sledovat činnost vstupní, výstupní a mezioperační kontroly. AROP reaguje na změny uvnitř i v okolí výrobního procesu, dovede řešit věcnou i prostorovou organizaci veškerých zásob a jejich sledovatelnost z hlediska původu a kvality a tvorbou kompletního archivu dat popisujícím skutečný průběh výroby bude zabezpečovat zpětnou sledovatelnost jakosti podle normy ISO 9000. Kromě detailního plánování a sledování hmotného toku ve výrobě přináší tento nástroj i potřebné nákladové a ekonomické vyjádření s přímou vazbou na účetní operace o nedokončené výrobě a pohybech zásob.

Systém AROP je ryze českým produktem, jenž je určen českým výrobním podnikům. Jako nástroj slouží pro efektivní plánování a řízení výroby, čímž napomáhá českým výrobním podnikům v jejich konkurenceschopnosti.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT a Strategické služby
Datum zahájení Datum ukončení 1.7. 2010 30.6. 2012
Celkové způsobilé výdaje 4 824 000 Kč
Celková požadovaná dotace 2 894 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%