2.2 ITP03/091 ICT technologie - komplexní a efektivní řízení výroby - Kraj Pardubický

Cílem podpořeného projektu bylo zavedení jednotného informačního systému ve všech provozovnách společnosti FOREZ.

CHARAKTERISTIKA ŽADATELE

Společnost FOREZ s.r.o. byla založena v roce 1996. Dnes je se svými 192 zaměstnanci nástrojárnou střední velikosti, počtem konstrukčních kapacit se řadí mezi  největším nástrojárny v České republice.

Společnost se stala propagátorem nových trendů v oblasti obrábění. Je velmi dobře technologicky vybavena (mj. několik špičkových CNC a HSC CNC frézek, nejmodernější elektroerosivní drátové řezačky AGIE CUT nebo elektroerosivní hloubící stroje AGIE). Všechny výše uvedené CNC stroje jsou plně vytíženy a pracují nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu, což zaručuje pružnou reakci na zákazníkovy požadavky. Právě velmi dobré technologické vybavení firmy, spolu se schopností dodávat kvalitní formy a nástroje pro technicky náročné výlisky firmám jako Robert Bosch, Witte, Schneider Electric, Visteon, Valeo a další, je hlavním důvodem pokračujícího růstu. Firmě se daří držet meziroční růst obratu v rozmezí 20-40%.

Záměrem firmy je pokrýt v budoucnu co největší část výrobního cyklu subdodavatelů pro automobilový a elektro-technický průmysl. Nejen formu či nástroj nakreslit a vyrobit, ale i lisovat kovové a plastové výlisky a přiblížit se co nejvíce v oblasti tvorby konstrukčních modelů prvotní tvorbě designéra tak, abychom mohli nabízet ucelený servis od návrhu až k dodávce montážních celků.

POPIS PROJEKTU

Předkládaný projekt plně navazuje na projekt s názvem „Nové ICT technologie - efektivní výroba“, který byl schválen v rámci OPPI - programu „ICT v podnicích - Výzva II“. Nový projekt rozšiřuje jeho funkcionality a na základě zkušeností s probíhající implementací je doplňován o napojení dalších souvisejících SW/HW aplikací, které slouží jako vstupní a výstupní moduly pro celý IS.

Nově se projekt zaměřuje i na lisovnu kovů v provozovně Ostrov. Tím by měl být ve všech provozech firmy FOREZ jednotný informační systém. To umožní sledování všech výrobních procesů z jednoho místa. Doplněním souvisejících SW/HW aplikací získá IS vyšší stupeň automatizace na straně vstupů a výstupů. Dojde k doplnění IS dalšími souvisejícími daty. Tato data zlepší výrobní kázeň, zpřesnění plánování a umožní přesnější vyhodnocování realizovaných zakázek.

V rámci realizace projektu byla vytvořena 3 nová pracovní místa.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích
Program ICT v podnicích
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 9. 2010 30. 7. 2011
Celkové způsobilé výdaje 15 630 000 Kč
Celková požadovaná dotace 7 815 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50 %