2.2 ITP02/060 Komplexní projektové řešení informačního systému GENERI BIOTECH včetně rekonstrukce obsolentního systému řízení provozu – Královéhradecký kraj

Podpořený projekt řeší rozvoj informačního systému společnosti GENERI BIOTECH včetně zdokonalení technické infrastruktury.

Charakteristika žadatele

GENERI BIOTECH s.r.o. je česká biotechnologická společnost, která se zaměřuje na výrobu biotechnologických komponentů pro molekulární biologii, na molekulárně genetický servis a na výzkum a vývoj v oblasti molekulární biologie a nanotechnologie. Molekulární služby jsou pro GENERI BIOTECH platformou pro uplatnění výsledků vlastního výzkumu. Zhruba dvě třetiny společnosti se soustředí na výzkum a vývoj, přičemž jedním z hlavních cílů je převedení výsledků vlastního výzkumu do podoby komerčních produktů.

Popis projektu

Projekt řeší rozvoj informačního systému GENERI BIOTECH (dále ISGB) včetně zdokonalení technické infrastruktury. V rámci projektu bude řešen vlastní informační systém a převod stávajících DOS aplikací do informačního systému. Činnost GENERI BIOTECH tvoří jednak část výrobní, jednak část výzkumu a vývoje, popř. projektů komerčního výzkumu pro zákazníky. Každý projekt tvoří samostatné účetní středisko (celkem cca 30 středisek) a nákladové položky se běžně dělí a uplatňují u více středisek najednou. V současné době je rozdělování nákladů do jednotlivých účetních středisek prováděno ručně v nestandardních SW podmínkách,  často se chybuje při začleňování jednotlivých nákladových položek do středisek projektů. Navrhovaný systém bude začleňovat jednotlivé položky projektů automaticky.  Cílem projektu je vytvoření SW v moderním programovacím prostředí, jehož jednotlivé části budou komunikovat mezi sebou a napříč v rámci celého ISGB. Tato část nemá komerčně dostupný analogický produkt a musí se programovat celá znovu s využitím stávající filozofie funkčních vtahů systému. Cílem ISGB je vytvoření efektivního prostředí nejen pro řízení GENERI BIOTECH, ale pro všechny procesy, které jsou závislé na SW. Kvalitní řízení všech procesů v reálném čase a na všech úrovních umožní lépe sledovat a ovlivňovat náklady, plánovat výrobní kapacity, kontrolovat a včasnými zásahy ovlivňovat procesy a tím rozhodujícím způsobem zvýšit konkurenceschopnost společnosti.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb
Program ICT v podnicích
Datum zahájení Datum ukončení 18. 12. 2008 31. 12. 2011
Celkové způsobilé výdaje 7 477 000 Kč
Celková požadovaná dotace 4 483 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%