Vznik a rozvoj klastrů

Vznik klastru je velmi dlouhodobý proces, který většinou probíhá ve 2 fázích: mapování klastru a vznik a rozvoj klastru.

V jeho počáteční fázi napomáhá procesu tzv. facilitátor, který:

 • identifikuje a podněcuje klastrové a networkingové příležitosti v kraji a aktivně je rozvíjí
 • hledá možnosti propojení firem tam, kde existují shodné zájmy a potřeby, např. společný nákup či rozvoj exportu. Ideálně však NIKOLI jako projektový manažer klastru.
 • facilituje úvodní workshopy – představení a prezentace konceptu klastrů pro skupinu firem z určitého odvětví, představitele relevantních univerzit a kraje
 • zprostředkovává kontakty, navazuje, rozvíjí a udržuje vztahy v rámci skupiny subjektů, které chtějí založit klastr
 • působí jako neutrální prostředník, nositel změn a katalyzátor, který usnadňuje (facilituje) dialog mezi účastníky klastru, regionem, soukromými podniky a vládou
 • snaží se o dosažení toho, aby mezi vůdčími účastníky uvnitř klastru panovala důvěra v procesu vytváření a rozvoje klastru (může být cenné využití facilitátora, který nepochází z daného regionu)
 • napomáhá založení řídicí skupiny klastru, vedené soukromým sektorem
 • napomáhá růstu existujících firem, přilákání nových společností, vyhledání příležitostí k inovacím v klastru
 • snaží se o zvyšování schopnosti klastru přitahovat do komunity bohatství


Ze schématu níže je zřejmé, že proces začíná etapou mapování klastru, která je nutná nejen pro shromáždění údajů o klastru, ale také pro identifikaci jeho klíčových účastníků a jejich získání pro myšlenku účasti v klastru.

 Schéma procesu rozvoje klastru

Úspěšná mapovací studie by měla poskytnout především tyto informace:

 • zda má klastr potenciál pro vznik
 • identifikace cíle klastru
 • identifikace členů klastru a vazeb mezi nimi – tzv. mapa klastru
 • identifikace přínosů klastru pro členy
 • navržení struktury klastru - navržení plánu činností na nejméně 3 roky – s důrazem na společné projekty
 • složení řídící skupiny
 • preferovaná vize budoucnosti klastru
 • tříletá strategie
 • rozpočet klastru

Právní formy klastru:

 • občanské sdružení
 • zájmové sdružení právnických osob
 • společnost s ručením omezeným
 • akciová společnost
 • družstvo


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR