Technologická platforma je kooperační oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni.

Cílem uskupení je vytvořit, podporovat a naplňovat střednědobé až dlouhodobé vize budoucího technologického vývoje a koherentní dynamické strategie k dosažení vize, která zahrnuje významné otázky budoucího hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje v České republice i v Evropě.

V rámci programu OPPI Spolupráce – technologické platformy byly vypsány následující výzvy: Výzva I., Výzva II. a Výzva II. – prodloužení. Profily podpořených technologických platforem z jednotlivých výzev naleznete zde: Spolupráce - Technologické platformy - Výzva I., Spolupráce - Technologické platformy - Výzva II. a Spolupráce – Technologické platformy – Výzva II. – prodloužení.

Hlavním pracovním dokumentem technologických platforem v rámci programu Spolupráce – technologické platformy Výzva I. a Výzva II. je vytvoření a předložení tzv. Strategické výzkumné agendy (SVA). Jejím účelem je zmapovat potřeby na všech úrovních výzkumu v delším časovém horizontu (10-15 let), identifikovat milníky, potenciální alternativy a definovat priority technologického vývoje. SVA se snaží překonat bariéry rozvoje, rozmístění a používání nových technologií. Tyto bariéry mohou souviset s organizací výzkumu, předpisy, technickými standardy, financováním, neochotou akceptovat nové technologie, nedostatkem dovedností a školení apod. Na hlavní dokument SVA úzce navazuje tzv. Implementační akční plán (IAP) – dokument, ve kterém jsou definovány konkrétní aktivity, kroky a požadavky na implementaci výzkumných témat, návrhů a potenciálu technologického vývoje popsaných ve SVA, jakožto i praktické výstupy těchto aktivit. V IAP je rovněž popsáno, jak se má změnit prostředí a podmínky pro podporu výzkumu, vývoje a inovací na národní a evropské úrovni tak, aby byl povzbuzen jejich růst, jakožto i zvýšení konkurenceschopnosti a trvale udržitelný rozvoj.“

V rámci Výzvy II. – prodloužení u programu Spolupráce – Technologické platformy jsou podporovanými aktivitami: podpora rozvoje národních TP vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti VaVaI v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou aktivity zaměřené na implementaci strategických dokumentů, a to zejména ve formě iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA a IAP jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj, navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami a zapojování českých výzkumných institucí a podniků do jejich činnosti. Podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje a další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů.

Národní technologické platformy jsou navázány na Evropské technologické platformy (dále jen ETP), které jsou aktivní na evropské úrovni. Více informací o ETP naleznete zde.

mapa všechny výzvy


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR