Moravskoslezský energetický klastr

logo - Moravskoslezský energetický klastr

Oficiální název klastru

Moravskoslezský energetický klastr, o.s.

Popis klastru

Moravskoslezský energetický klastr byl založen v roce 2008 z iniciativy společností Dalkia ČR, a.s., KHK MS kraje, VŠB-TU Ostrava, Výzkumného energetického centra a dalších. Moravskoslezský energetický klastr je sdružení právnických a fyzických osob, které podnikají převážně na území Moravskoslezského kraje. MSEK sdružuje společnosti působící v energetickém, zvláště pak v teplárenském průmyslu. Klastr dále sdružuje poskytovatele služeb působících v těchto a příbuzných oborech, a vzdělávací a neziskové organizace. V současné době má klastr 21 členů. Je aktivní v oblastech výzkumu a vývoje, propagace sdružení a propagace energetické gramotnosti mezi širokou veřejnost, kde realizuje projekty podporované EU. Klastr je financován na principu PPP (financování je založeno na sloučení vlastních zdrojů klastru z příspěvků členů a dotace ze strukturálních fondů EU).

Členové

AUTEL, a.s., ČEPS, a.s., ČKD PRAHA DIZ, a.s., Dalkia Česká republika, a.s., DISTEP a.s., Done, s.r.o., EVECO Brno, s.r.o., INTOZA s.r.o., Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, LOYD GROUP s.r.o., M&C Energy s.r.o., MENERGO a.s., MPS Mont, a.s., Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta,Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., PYROENERGY CZ s.r.o., RD Rýmařov s.r.o., Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, TENZA, a.s., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Fakutla stavební.

Aktivity klastru

Provoz diagnostické laboratoře Energetického klastru, která se zabývá výzkumem obnovitelných a druhotných energetických zdrojů, energetickou náročností zařízení a diagnostikou spalovacích a zplyňovacích procesů. Součástí centra je mobilní diagnostická laboratoř vybavená unikátním zařízením pro výzkumné a vývojové aktivity klastru. Klastr se dále podílí na přípravě vzdělávacích a odborných seminářů, spolupracuje na výzkumných a vývojových aktivitách směřujících ke snižování energetické náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie. Klastr vybudoval výzkumné energetické centrum.

Zajímavosti

Klastr je zapojen jako jeden z pěti řešitelů do projektu Energeticky nezávislý kraj, jehož cílem je v prvé fázi zmapovat zdroje energií, stávající a budoucí energetickou potřebu a navrhnout novou energetickou koncepci s ohledem na budoucí rozvoj Moravskoslezského kraje.

Příklad výstupů klastru

Projekt z programu Spolupráce - Klastry "Rozšíření činností energetického klastru a posílení spolupráce mezi firemním sektorem, vědecko-výzkumnými a vysokoškolskými institucemi", realizace: 1. 8. 2009 - 31. 7. 2012, rozpočet  19.761.000,-  Kč. Hlavním cílem projektu je inovovat a dále rozvíjet energetický klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v energetickém průmyslu a posilují spolupráci mezi firemním sektorem, výzkumnými a vysokoškolskými institucemi. Rozvoj činností energetického klastru zvýší inovační potenciál a upevní kooperační vazby mezi jednotlivými členy klastru, které zvyšují jejich konkurenceschopnost. Hlavním těžištěm projektu bude podpora synergií mezi energetikou a průmyslovým sektorem a podpora výchovy k energetickým úsporám. Uvedené cíle je možné dosáhnout prostřednictvím společných projektů:

1.     Založení diagnostické laboratoře Energetického klastru

Vznik laboratoře ve spolupráci s VŠB - TU Ostrava, Výzkumným energetickým centrem je podpora rozvoje vědy a výzkumu v oblasti energetiky. Laboratoř se bude zabývat především výzkumem obnovitelných a druhotných energetických zdrojů, energetickou náročností zařízení a diagnostikou spalovacích a zplyňovacích procesů. Diagnostická laboratoř disponuje unikátním zařízením pro výzkumné a vývojové aktivity klastru ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a Výzkumným energetickým centrem. Byla zakoupena mobilní laboratoř, která byla vybavena měřící a odběrovou aparaturou pro analýzu odpadního plynu ze spalovacích procesů a analyzačními přístroji pro měření základních složek plynných emisí ze spalovacích zdrojů a dalších složek emisí ve výši 6.750 tis. Kč. Součástí vozidla jsou nové analyzátory, jejich příslušenství pro odběr a úpravu vzorků, analyzační moduly, příslušenství a pracoviště obsluhy. Výsledky jsou šířeny prostřednictvím nových technologií, inovativních postupů, které budou prezentovány v odborných studiích, na konferencích a seminářích, prostřednictvím informačního portálu klastru.

2.     Trigenerace

MSEK ve spolupráci se svými členy inicioval vznik experimentálního pracoviště pro výzkum v oblasti zvyšování účinnosti energetických zařízení v provozovně klastru v Zubří. Toto pracoviště se bude zabývat problematikou zvyšování efektivnosti provozování energetických zdrojů. V první fázi se zaměřujeme na vytvoření výzkumného pracoviště a instalaci systému trigenerace. Projekt je postaven na instalaci kogenerační jednotky BOOMEL NATGAS o výkonu 180 kWe spalující zemní plyn s tím, že vyrobená elektrická energie bude spotřebována přímo v areálu zákazníkem SBU PLASTICS v majetku firmy BRANO a.s. Dalším produktem je tepelná energie, která bude akumulována v akumulační nádobě tak, aby byl provoz maximálně efektivní, neboť je z pohledu podpory KVET (kombinovaná výroba tepla a elektřiny) ekonomicky přínosné to, aby jednotka byla provozována v pásmu vysokého tarifu z pohledu distribuce elektrické energie. Akumulovaná tepelná energie bude postupně po celý den spotřebovávána v absorpčním chladiči, který na základě chemického procesu transformuje tepelnou energii na chlad, který bude opět spotřebováván zákazníkem. Vyrobený chlad bude použit pro chlazení lisů na plasty. Vzhledem k tomu, že budou vyráběna tři média, tak se použitá technologie nazývá trigenerací. Ve druhé fázi bude funkční systém trigenerace doplněn o vodíkový generátor. Předpokládáme, že instalací vodíkového generátoru, jako přídavného zařízení pro obohacení směsi elektrolyticky vyráběným vodíkem, dojde ke:  zvýšení účinnosti spalovacího motoru až o 5%, snížení spotřeby stávajících médií ve spalovacích motorech minimálně o 10%, snížení emisí pevných částic z výfukových plynů spalovacích motorů minimálně o 35% a snížení množství skleníkových plynů vznikajících při spalovacím procesu, zejména CO, CO2 a NOX.

Cílem projektu je ověřit možnost použití technologie trigenerace v průmyslových objektech pro technologické odběry, které jsou většinou konstantní v průběhu dne, měsíce i roku. Odběr chladu s těmito parametry dává velkou možnost použití kogenerační výroby, jejíž efektivita je značně odvislá od rovnoměrnosti odběru elektřiny a zejména tepla v průběhu roku. Vědecký tým bude mít rovněž za úkol prověřit výše uvedenou problematiku obohacování palivové směsi elektrolyticky vyráběným vodíkem na zařízení simulujícím skutečné provozní podmínky. Celková cena investice: 6.981.000,- Kč bez DPH.

Sídlo – kraj

Studentská 6202/17, Ostrava - Poruba  – Moravskoslezský


Kontakt:

Ing. Jan Poledník, manažer klastru, tel.: 558 272 430, j.polednik@msdk.cz

Adresa:

Moravskoslezský energetický klastr, Studentská 6202, 708 33 Ostrava - Poruba

 


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR