logo MedChemBio

Oficiální název klastru

MedChemBio

Popis klastru

Klastr vznikl začátkem roku 2009. V současné době sdružuje 25 členů, mezi něž patří přední akademická pracoviště, významné odborné společnosti a řada malých a středních firem angažovaných v oborech medicinální chemie a chemické biologie. Klastr MedChemBio si klade za cíl pomáhat rozvoji medicinální chemie a chemické biologie. Konkrétním cílem klastru je vytvoření platformy pro výměnu informací, propagace medicinální chemie a chemické biologie ve společnosti, rozvoj konkrétních projektů na rozhraní mezi vědou a průmyslem, rozvoj malých a středních podniků v oblasti vývoje nových léčiv a nových diagnostických přístupů a také komunikace mezi českými a evropskými subjekty v dané oblasti.

V rámci klastru bylo vybudováno pracoviště pro testování účinnosti a bezpečnosti nově objevených látek, které získalo v roce 2011 certifikaci SÚKL a buduje se pracoviště pro testování biomarkerů a diagnostik.

Klastr se angažuje v oblasti:

  • vývoj testování a výroby biologicky aktivních látek, neboli léčiv pro lidskou i veterinární medicínu
  • vývoj nových diagnostických metod

Posláním klastru je podporovat oblast medicinální chemie a chemické biologie a zároveň sdružovat subjekty se zájmem o tuto oblast.

Členové

Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, V.v.i., Česká společnost chemická, Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, QUINTA-ANALYTICA s.r.o., OIChemlm spol. s r.o., MD-Pharm, s.r.o., SciTech spol. s r.o., EUROTEX, spol. s r.o., BioPatterns s.r.o., STAR Czech s.r.o., Nadace pro výzkum rakoviny, IntellMed, s.r.o., Circle Line Associates, spol. s.r.o., Farmak, a.s., BioApex, s.r.o., AB Pharma s.r.o., BioTest s.r.o, Mendel Therapeutics, s.r.o., Merck spol. s r.o., INVENTIA s.r.o., APIGENEX s.r.o./RE&D VÚFB, s.r.o., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, SHIMADZU Handels GmbH – organizační složka, PharmChem Solution s.r.o.

Aktivity klastru

Klastr MedChemBio vybudoval a provozuje kontrolní laboratoř GMP akreditovanou Státním ústavem pro kontrolu léčiv, ve které nabízí služby v oblasti kontroly jakosti léčivých přípravků, účinných látek, výchozích surovin a meziproduktů. Klastr MedChemBio podporuje výzkumné aktivity členů klastru při výzkumu a vývoji molekulárních diagnostik na bázi polymerázové řetězové reakce v reálném čase a proteomiky. Klastr se podílí na výzkumu nových syntetických postupů pro přípravu a izolaci komerčně zajímavých chemických sloučenin a postupů umožňujících převod laboratorní syntézy do poloprovozního měřítka či na poskytování služeb týkajících se predikování vlastností látek a návrhem struktur vhodných pro požadované aplikace.

Zajímavosti

Klastr MedChemBio úzce spolupracuje s Ústavem molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (www.imtm.cz), který byl zbudován v rámci projektu „Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje“ financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Ústav molekulární a translační medicíny se stává technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.

Příklad výstupů klastru

Vybudování laboratoře MedChemBio, která poskytuje služby v oblasti kontroly jakosti léčivých přípravků, účinných látek, výchozích surovin a meziproduktů. V případě zájmu nabízí možnost zpracování stabilitních studií výše uvedených materiálů. Na přání zadavatelů je možno v laboratoři MedChemBio provádět vývoj a validace analytických metod. Stávající vybavení laboratoře umožňuje provádět běžné i speciální fyzikálně-chemické analýzy jako např. kapalinovou chromatografii, plynovou chromatografii, infračervenou spektroskopii, titrace a celou další škálu analytických stanovení. V laboratoři MedChemBio jsou zaměstnáni pracovníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prací v režimu správné výrobní praxe ve farmaceutickém průmyslu. Laboratoř také disponuje povolením Ministerstva zdravotnictví ČR pro zacházení s vybranými prekursory návykových látek.

Sídlo – kraj

Olomouc – Olomoucký kraj


Kontakt:

Doc. Ing. Martin Fusek, CSc., tel.: +420 602 660 711, FusekMartin@seznam.cz

Mgr. Ing. Arnošt Rybář, tel.: +420 733 690 653, Arnost.Rybar@medchembio.cz

Adresa:

MedChemBio, Šlechtitelů 813/21, 783 71 Olomouc – Holice


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR