logo IT cluster

Oficiální název klastru

IT Cluster, o.s.

Popis klastru

IT Cluster je sdružení právnických a fyzických osob podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Sdružení je právnickou osobou, která reprezentuje právnické a fyzické osoby se sídlem, bydlištěm nebo místem podnikání na území Moravskoslezského kraje, kteří podnikají v odvětvích informačních technologií, vysoké školy, střední školy a nestátní neziskové organizace, které se těmito technologiemi zabývají. Sdružení má formu klastrové kooperace s cílem zajistit členům zvýšení konkurenceschopnosti a inovací. IT Cluster vznikl v lednu 2006 se sídlem v Ostravě.

Posláním klastru je v úzké spolupráci se vzdělávacími institucemi vytvářet prostředí pro všestranný rozvoj odborníků v oblasti IT s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů pro členy sdružení, vytvářet podmínky pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v IT a v souvisejících oborech; podporovat inovační procesy, výzkum a rozvoj činností provozovaných členy sdružení, podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi, které mají související zájem, přispívat ke zdárné realizaci rozvojových a sociálních programů členů sdružení a Moravskoslezského kraje, nabízet poradenské služby svým členům, pořádat semináře zaměřené na klastrovou problematiku a problematiku IT a v souvisejících oborech.

Členové

ALTRON, a.s., AutoCont CZ a.s., AŽD PRAHA s.r.o., Bull s.r.o., Crux information technology s.r.o., D3Soft s.r.o., DATAMAR OSTRAVA, Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D., EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o., Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, ELTODO EG, a.s., ELVAC a.s., Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TU Ostrava, GABEN, spol. s r.o., GS1 Czech Republic, GTS Czech, HEWLETT-PACKARD s.r.o., IBM Česká republika, spol. s r.o., Ing. Jiří Bernatík, Ing. Radim Adam, Ing. Václav Jakubec, K2 atmitec s.r.o., KVADOS, a.s., Mezinárodní laboratoř RFID, člen evropské sítě EPC laboratoří European EPC LAB Network, NAM systém a.s., NetDirect s.r.o., PEGATRON Czech s.r.o., PKE ČR s.r.o., POLAR televize Ostrava, s.r.o., Proact Czech Republic, s.r.o., Pronix s.r.o., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., RPIC-ViP s.r.o., Rudolf Kuzník – Informatika, Saab Czech s.r.o., Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, SILICON GRAPHICS, s.r.o., Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Středisko služeb PEMIC s.r.o., Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Tecon Schientific s.r.o., TECHNISERV IT, spol. s r.o., Tieto Czech s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., TRIFID CONSULT a.s., VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Webdevel s.r.o.

Aktivity klastru

Stěžejní aktivitou klastru jsou výzkumné projekty realizované v následujících oblastech: Kvalita softwarových služeb, kde je realizován vývoj metodiky procesního vývoje software,  ITSM pro malé a střední firmy, vývoj dohledových prostředků pro IT Service Management a Service Management a vliv na kvalitu poskytovaných servisních služeb, návrh metody pro aplikaci u firem mimo segment IT, dále oblast Wireless služby, kde jsou realizovány výzkumné projekty zaměřené na Zpřesnění lokalizace volání z mobilních telefonů, výzkum a vývoj v oblasti Mobilní technologie – využití potenciálu sítí 3G a vývoj Inteligent Traffic Systems (inteligentní dopravní systémy). Poslední skupinou vývojových projektů jsou ty v oblasti Business produktů, kde se klastr soustředí na Open Business Inteligence, zajištění provozu IT infrastruktury pro řešení podle konceptu SOA  a CAPI řešení pro klastr – mobilní marketing.

Příklad výstupů klastru

Jedním ze zajímavých nových projektových výstupu IT Clusteru je zpřesnění lokalizace mobilního volání. Jde o okamžité zjištění přibližné polohy volajícího prostředky sítě mobilního operátora. Je nutné zdůraznit, že nejde o lokalizaci pomocí satelitní navigace GPS nebo Galileo, ale o odhad místa výskytu volajícího telefonu na základě příslušnosti k BTS a místních charakteristik sítě. Tímto způsobem je možné volajícího lokalizovat i uvnitř objektů, kde není použitelná satelitní navigace.

Využití vyvinuté metody pro zvýšení kvality příjmu tísňového volání v ČR i v zahraničí; Praktické využití, zpřesnění lokalizace mobilního volání je možné ať už přímo operátory mobilních sítí, poskytovateli služeb nebo individuálními subjekty komerční i neziskové sféry. Velký přínos spatřujeme ve využití vyvinuté metody pro zvýšení kvality příjmu tísňového volání v ČR a také v zahraničí. Tato aktivita se realizovala po dobu 2 let v rámci projektu „Rozvoj IT Cluster 2009-2012“, který byl podpořen v rámci OPPI, program Spolupráce – Klastry.

V současné době se IT Cluster o.s. věnuje také aktivitám na podporu a propagaci výuky technických oborů. Cílem je zvýšit zájem žáků základních a středních škol o studium technických oborů a zvýšení tak počtů jejich absolventů a zajištění kvalifikovaných odborných specialistů na trhu práce.

Sídlo – kraj

Ostrava – Moravskoslezský


Kontakt:

Miroslav Hampel, tel.: +420 731 131 400, hampel@kvados.cz

Adresa:

IT Cluster, 17. listopadu 2172/15, Ostrava


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR