logo ENERGOKLASTR

Oficiální název klastru

ENERGOKLASTR

Popis klastru

ENERGOKLASTR vznikl v roce 2008 se sídlem ve Slavkově u Brna. ENERGOKLASTR je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných organizací, univerzit a veřejného sektoru v oblasti aplikovaného výzkumu a transferu technologií. Svou existencí významnou měrou přispívá k rozvoji inovací, aplikovaného výzkumu a transferu technologií v oblasti snižování energetické náročnosti. Svoji činnost zaměřuje zejména na technologie snižující míru emisí a udržitelnost v oblasti energetiky a to v odvětvích jako jsou výroba elektrických zařízení, letecký průmysl, automobilový průmysl, IT a stavebnictví. Mezi hlavní regiony působnosti kromě Jihomoravského kraje patří Středočeský kraj, kraj Vysočina a Olomoucký kraj. 

Posláním klastru je významnou měrou přispět k rozvoji inovací, aplikovaného výzkumu a transferu technologií v oblasti snížení nákladů na energetické výdaje napříč různými dotčenými odvětvími.

Členové

Arx Tech, CZ Projekt, Eurosignal, Feramat Cybernetics, s.r.o., Technofiber, s.r.o., Energostav, s.r.o., IS Berghof, s.r.o., Centrum pro výzkum, vývoj a inovace, CCV, s.r.o., CVVI a.s., MJS real, s.r.o., VAE Controls, s.r.o., Aconte, s.r.o., M.A.S., v.o.s., ČVUT, faktulta elektrotechnická, B.I.B.S., Mendelova univerzita v Brně, Krajská hospodářská komora kraje Vysočina, Svaz lyžařů České republiky

Aktivity klastru

Aktivitami klastru je snižování energetické náročnosti v rámci technologických zařízení, nemovitostí a rozvoj obnovitelných a alternativních zdrojů energie a zejména pak na vytvoření platformy pro komunikaci a spolupráci mezi malými a středními podniky orientujícími se na tuto problematiku a univerzitami a výzkumnými institucemi. Mezi nejdůležitější projekty klastru patří Inovace větrných elektráren pro využití majiteli nemovitostí jako dalšího alternativního zdroje elektrické energie, Zvýšení účinnosti vrtulových systémům, Snížení energetické náročnosti průmyslové výroby díky optimalizaci výrobních procesů za využití efektivních nástrojů řízení či vybudování laboratoře klastru s aerodynamickým tunelem.

Zajímavosti

ENERGOKLASTR se spolupodílí na výstavbě Centra transferu technologií Vysočina, což je infrastrukturní projekt zaměřený na transfer technologií v energetice, snižování energetické náročnosti, materiálové inženýrství a projekty související s využitím biomasy. Centrum po svém dokončení v roce 2013 bude nabízet výzkumně vývojové služby v oblasti biochemie, toxikologie, energetiky a klimatologie. Klastr je zapojen do mezinárodního projektu ClustersCORD.

Příklad výstupů klastru

Nízko rychlostního cirkulačního aerodynamického tunelu pro měření a testování výsledků výzkumu. Tunel je především určen pro testování modelů letadel a jejich částí ve všech fázích návrhu, vývoje, ale i provozu letadel. Nejvýznamnější oblastí aplikace aerodynamického tunelu je vývoj vojenských typů letadel a jejich částí a oblasti bezpilotních prostředků.

Sídlo – kraj

Slavkov u Brna - Jihomoravský kraj


Kontakt:

Jiří Musil, manažer klastru, jiri.musil@energoklastr.cz

Adresa:

ENERGOKLASTR, U Mlýna 1075, 684 01 Slavkov u Brna


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR