Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií

Oficiální název platformy

Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost (ČTP RB)

Zaměření (hlavní obor činnosti)

Posláním ČTP RB je působit především jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností v oblasti rostlinných biotechnologií. Za tímto účelem ČTP RB podporuje základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj; podporuje šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; podporuje organizace působících ve prospěch rozvoje biotechnologií v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit, včetně aktivit směřujících k ochraně životního prostředí a zlepšování pozitivního vnímání rostlinných biotechnologií.

Další popis platformy (např. stručná historie či jiná významná informace)

ČTP RB úzce navazuje na Evropskou technologickou platformu Plants for future a předpokládá rozvinout několik základních směrů, které jsou v rámci České republiky efektivně uchopitelné a řešitelné.
Jedná se o:

  • nepotravinářské využití rostlin a vedlejších produktů a odpadů jejich zpracování s důrazem na bioenergetiku, biodegradabilní plasty, fytoremediace i produkci farmaceuticky a dieteticky významných látek (molecular farming). Zahrnuje jak molekulově-genetické přístupy, tak studium biologie a agrotechniky nově introdukovaných druhů.
  • produkci potravin a krmiv spojenou s vývojem nových odrůd kulturních rostlin s požadovanými vlastnostmi získanými především využitím moderních biotechnologických metod, jako např. molekulové genetiky.
  • zvýšenou odolnost rostlin vůči biotickým a abiotickým stresům, šetrnější vodní provoz i racionálnější využití živin, novou kvalitu primárních surovin pro funkční potraviny a krmiva z hlediska výživy lidí i hospodářských zvířat. Zahrnuje i základní fyziologický, fytopatologický a dietetický výzkum s ohledem na tvorbu výnosu a jeho kvalitu.
  • širší uplatnění rostlinných biotechnologií v rámci životního prostředí, jako je rehabilitace a restaurace krajiny, kde dochází po intenzivním využití  agroekosystémů a defragmentaci krajiny. Dochází zde i ke změnám ve skladbě kulturních porostů, k reintrodukci autochtonních cenóz a novým akcentům na klimatické, hydrologické i rekreační aspekty jejího využití.

Kontakt:

RNDr. Tomáš Vaněk CSc., mobil: 603 434 370, email: t_vanek@volny.cz

Adresa:

Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií, nám. starosty Pavla 13, 272 01 Kladno


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR