Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu

CZ-TPIS

Oficiální název technologické platformy

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu

Popis technologické platformy

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. je občanské sdružení, založené na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a jejím posláním je sdružování členů na základě společného zájmu. Členem platformy se mohou stát jak průmyslové podniky či malé a střední firmy nebo fyzické osoby, tak i výzkumné instituce zřízené státem, vysoké školy, oborové svazy a sdružení nebo orgány státní správy na jakékoli úrovni.

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. (CZ-TPIS) byla zapsána do registru občanských sdružení u Ministerstva vnitra 5. 6. 2007 a to na základě usnesení valné hromady iniciované Fakultou bezpečnostního inženýrství, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Vznik tohoto občanského sdružení lze připsat skutečnosti, že na evropské úrovni existuje Evropská technologická platforma bezpečnosti průmyslu (ETPIS) a ve všech členských státech Evropské unie by měly fungovat národní platformy (NTPIS), které ETPIS zastřešuje. Tyto již existují například ve Francii, Polsku, Itálii, Španělsku či dalších zemích.

Hlavním cílem národní platformy je vytvářet sítě a partnerství, posilovat spolupráci v oblasti bezpečnosti průmyslu, prosazovat zájmy oborových organizací na české a evropské úrovni a vyhledávat finanční zdroje na podporu investic i výzkumu.

Popis projektu

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu si kladla za cíl zapojit Českou republiku do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy bezpečnosti průmyslu (ETPIS), propagovat získané znalosti a zkušenosti v českém průmyslu a tím dosáhnout zvýšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice. Vznik CZ-TPIS tak umožnil propojit zájmy průmyslových podniků, odborných i výzkumných pracovišť, univerzit apod. se zájmy orgánů státní správy.

Hlavním cílem národní platformy je vytvářet sítě a partnerství, posilovat spolupráci v oblasti bezpečnosti průmyslu, prosazovat zájmy oborových organizací na české a evropské úrovni a vyhledávat finanční zdroje na podporu investic i výzkumu.

 Dílčí cíle CZ-TPIS v rámci projektu:

  • Zapojení CZ-TPIS do realizace hlavních činností ETPIS
  • Vypracování Strategické výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP)
  • Iniciace, podpora a propagace realizovaných vědecko – technických záměrů z oblasti bezpečnosti průmyslu
  • Vytváření vazeb mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti bezpečnosti průmyslu
  • Zvyšování bezpečnosti a konkurenceschopnosti českého průmyslu
  • Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v průmyslu
  • Zapojení do stávajících sítí spolupráce a vytváření nových

Členové

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií, VŠB – TU Ostrava,Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Inovace pro efektivitu a životní prostředí – INEF, VŠB – TU Ostrava, ABB s.r.o., Ansell Healthcare Europe NV, ArcelorMittal Ostrava a.s., Bata Nederlande B.V., Čemat, s.r.o., Česká pojišťovna a.s., ENVIFORM, a.s., ENVItech Bohemia s.r.o., ERGOWORK s.r.o., FITE, a.s., HP-Pelzer k.s., IHAS s.r.o., Koyo Bearings Česká republika s.r.o., Lučební závody Draslovka a.s., NEW ELTOM Ostrava, s.r.o., OKD a.s., RENOMIA, a.s., RESPECT OSTRAVA, s.r.o., RSBP, spol. s.r.o., RWE Česká republika, a.s., STARLIFT s.r.o., TLP, spol. s r.o., Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., Vítkovice Power Engineering, a.s., Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., VVUÚ, a.s., 3M Česko, spol. s r.o., Centrum dopravního výzkumu v.v.i., Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Ústav analytické chemie AVČR v.v.i., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Bezpečnostně technologický klastr, o.s., CAHD – Česká asociace hasičských důstojníků, Krajská hospodářská komora MSK, Sdružení pro rozvoj MSK, Společná vize: Bezpečnost na staveništi, o.s., Mgr. Ivana Slováčková, Karel Štork, Otes – Cobre 

Sídlo – kraj

Lumírova 630/13, Ostrava – Moravskoslezský kraj


Kontakt:

Ing. Robert Chlebiš, výkonný manažer, tel.: +420 597 329 061, +420 734 467 089,  robert.chlebis@cztpis.cz

Adresa:

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, Lumírova 630/13, 70030  Ostrava

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Strategická výzkumná agenda

PDF dokument 1,53 MB 5.9.2013

Implementační akční plán

PDF dokument 8,3 MB 5.9.2013


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR