Bezpečnostně technologický klastr

logo - Bezpečnostně technologický klastr

Oficiální název klastru

Bezpečnostně technologický klastr, o.s.

Popis klastru

Bezpečnostně technologický klastr je občanským sdružením, založeným na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a jejím posláním je sdružování členů na základě společného zájmu. Členem klastru se mohou stát jak průmyslové podniky či malé a střední firmy nebo fyzické osoby, tak i výzkumné instituce zřízené státem, vysoké školy, oborové svazy a sdružení nebo orgány státní správy na jakékoli úrovni.

Bezpečnostně technologický klastr, o. s. (BTKlastr) byl zapsán do registru občanských sdružení u Ministerstva vnitra 11. 8. 2010 a to na základě usnesení valné hromady ze dne 14. 5. 2010. Občanské sdružení vzniklo na základě podnětů ze strany představitelů vybraných průmyslových podniků, univerzit, občanských sdružení a subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji.

Poslání BTKlastru

  • Rozvoj bezpečnostně- technologického výzkumu v regionu prostřednictvím silného odvětvového seskupení průmyslových podniků, vysokých škol, vědecko-výzkumných institucí a dalších subjektů privátního i veřejného sektoru
  • Propojení požadavků aplikační sféry s akademickým a vědecko-výzkumným prostředím za účelem vytváření podmínek pro zvyšování úrovně a plné využití místních lidských i technických kapacit k posílení image Moravskoslezského kraje jako perspektivního regionu

Členové

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, FBI, 5 Points Group, a. s., CENTR GROUP, a.s., Crux information technology, s.r.o., ČEMAT TRADING, spol. s r.o., ENVIFORM a. s., e-signature s.r.o., F.S.C. – BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., FITE, a. s., HOBES, spol. s.r.o., IHAS, s. r. o., IPO SECURITY, s.r.o., K2 atmitec, s.r.o.Libor Pindur – IBEX, NAM systém, a.s., NEW ELTOM Ostrava, s. r. o., OKD, HBZS, a. s., P.U.L.E.C.E.,s.r.o., SLD – REACONT, a.s.RESPECT OSTRAVA, s. r. o., RSBP, spol. s r. o., SIEMENS, s. r. o., SLEZSKÁ MECHATRONIKA, a. s., TESO – TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o., TLP, spol. s r. o., VVUÚ, a. s., Z.L.D. s.r.o., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s., Sdružení pro rozvoj MSK, Společenství průmyslových podniků MSK

Aktivity klastru

BTKlastr má celkem tři divize, v rámci kterých se právě realizují tyto projekty.

1. divize věda, výzkum a inovace

Expertní pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže v pracovním procesu – umožňující měřit aktuální psychofyziologický stav organismu pomocí variability srdeční frekvence metodou spektrální analýzy. Jedná se o rychlou neinvazivní metodu.

Mobilní měřicí pracoviště – umožňuje měřit prašnost a imise za účelem identifikace imisních zdrojů ve vztahu k bezpečnosti a hygieně průmyslu v MSK. Výzkumné a vývojové činnosti v oblasti pracovního prostředí a environmentálních rizik. Hodnocení kontaminace ovzduší v průmyslových provozech a jejich okolí.

2. vzdělávání

Centrum expertů – účelem je poskytovat zaměstnavatelům případně odborně způsobilým osobám v prevenci rizik dostatečné informace o oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany, problematice životního prostředí (zejména v oblastech právních a ostatních předpisů, technické bezpečnosti, problematice výbuchů, havárií atd.). Hlavním cílem je zvýšení komunikace mezi jednotlivými odborníky na problematiku školení bezpečnosti a tím přispění k znalostem odborné veřejnosti v otázkách bezpečnosti.

Rizika průmyslových procesů s nebezpečím vzniku výbušné atmosféry Příprava vzdělávací modul zaměřeného na rizika průmyslových procesů, u kterých nemůžeme zanedbat vznik nebezpečí výbušné atmosféry a její iniciace.

3. divize na rozvoj

Informační centrum, Centrum sdílených služeb, Propagace klastru – aktivity zaměřené na sdílení informací, marketing a rozvoj obchodních příležitostí členů klastru.

Sídlo – kraj

Lumírova 13, Ostrava – Moravskoslezský


Kontakt:

Ing. Robert Chlebiš, výkonný manažer klastru, tel.: +420 597 329 061, robert.chlebis@btklastr.cz

Bc. Dana Závorková, projektový manažer klastru, tel.: +420 597 329 101, dana.zavorkova@btklastr.cz

Adresa:

Bezpečnostně technologický klastr, Lumírova 13, 730 00 Ostrava


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR