Efektivní řízení agentury CzechInvest

Projekt Efektivní CzechInvest II. si stanovuje za hlavní cíl vytvoření univerzálně aplikovatelného procesního modelu příspěvkové organizace, který bude uplatnitelný napříč veřejnou správou a samosprávou České republiky, vycházející z principu procesně řízené organizace.

Zavedené procesního modelu řízení uvnitř příspěvkové organizace bude mít jako přímý důsledek zefektivnění procesu výkonu finanční kontroly a tím i zvýšení výkonu vnitřního kontrolního systému. Při aplikaci vydefinovaného modelu procesně řízené organizace v prostředí veřejné správy bude dosaženo vyšších cílových hodnot výkonu vnitřních kontrolních systému organizací, ve kterých bude tento model následně implementován.

Uvedený projekt tedy komplexně řeší a popisuje procesy příspěvkové organizace působící ve veřejné správě a vytváří univerzální dále aplikovatelný model. Realizaci projektu na úrovni Agentury CzechInvest dojde k zefektivnění jeho činnosti, snížení byrokracie a zvýšení zainteresovanosti jednotlivých článků managementu do řízení. Projekt předpokládá širokou realizovatelnost vypracovaného modelu řízení. Vznikne tak ucelený komplex vztahů na úrovni organizace i na úrovni jednotlivých pracovníků. Na základě analýzy, která předcházela zpracování projektu pro úspěšnou realizaci, se jeví jako nezbytné využití služeb externích subjektů, které disponují odpovídajícími odbornými kapacitami a zkušenostmi.

publicita OPLZZ

Cíle projektu

Hlavním cílem je zvýšení efektivity veřejného sektoru a nastavení prvků kontrolního systému příspěvkových organizací a procesního řízení.
Dílčí cíle tohoto projektu jsou:

 • zvýšení výkonu vnitřního kontrolního systému.
 • zvýšení kompetence (včetně kvalifikace) pracovníků žadatele.
 • zefektivnění interních procesů organizace.
 • vytvoření procesního modelu výkonu finanční kontroly aplikovatelného v rámci veřejné správy.

Cílové skupiny

Správní úřady, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované těmito úřady a jejich zaměstnanci

Účastníci/ce projektu

 • osoby nad 50 let
 • osoby do 25 let
 • osoby s nízkou kvalifikací
 • osoby bez praxe
 • zaměstnanci/kyně
 • pracovníci/ce a subjekty veřejné správy

Region

 • hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Vysočina
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj

Průběh

projekt je rozdělen na jednotlivé KA:
1) Zavedení systému sebehodnocení dle CAF - Bude analyzován stávající proces řízení dokumentace.
Identifikace stávajících systémů organizace, analýza procesů s nimi spojených
Analýza požadavků na úroveň řízení procesů. Identifikace procesních map.
Zjištění nedostatků řízení procesů ve srovnání s požadavky CAF.
Analýza možností podpory automatizace řízení dokumentace pomocí vhodného systémového vybavení.
2) Systémová integrace organizace - Obsahem činnosti je ve spolupráci s právním poradcem vypracovat přesnou specifikaci předmětu zadání výběrového řízení na dodavatele služeb
Analýza současného stavu:

 • Identifikace skupin řízených dokumentů, analýz procesů s nimi spojený
 • Analýza požadavků na úroveň řízení procesů
 • Zjištění nedostatků řízení procesů oproti požadavkům
 • Analýza možností podpory automatizace řízení dokumentace pomocí stávajícího systémového vybavení
 • Posouzení skladby stávajících procesů, jejich vazeb a posloupností
 • Analýza kompletního organizačního uspořádání
 • Analýza vazeb na stávající systémy ISO 9001 a ISO 27001, včetně dokumentace a softwarové podpory IT
 • Posouzení vývoje procesních ukazatelů v jednotlivých oblastech činností organizace z důvodu identifikace
 • slabých míst procesů (KPI´s- Key Performance Indicators)
 • Analýza nedostatků současného stavu procesů v jednotlivých fázích jejich životního cyklu

3) Administrace projektu a publicita projektu - Administrace projektu, jež v sobě nese aktivity potřebné k realizaci projektu včetně přípravy zprávy o realizaci
projektu, monitorovacích zpráv a žádostí o platbu - bude realizován projektovým teamem složeným z realizačního teamu. Mzdové náklady na činnosti budou uplatňovány po celou dobu realizace projektu daným úvazkem a sazbou.
4) Závěrečný audit a oponentní posudek

Informace o projektu jsou k dispozici také na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR.

Výsledky

Projekt je ukončen. Všechny KA byly zrealizovány

Mezinárodní spolupráce

Není mezinárodní spolupráce

Partneři

Projekt nemá partnera

Realizátor projektu

Název: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

IČ: 71377999

Ulice: Štěpánská 567/15

Město: Praha 2

PSČ: 120 00


Kontaktní osoba

Ing. Marek Vlach, marek.vlach@czechinvest.org, tel.: 296 342 815


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR